Inspirerende om kvinners mentale helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kornstein, SG

  Clayton, AH

  Women’s mental health

  A comprehensive textbook. 638 s, tab, ill. London: The Guilford Press, 2002. Pris GBP 50

  ISBN 1-57230-699-8

  Sjelden har jeg gledet meg til å sluke hvert ord i en kjempediger koloss av en tekstbok. Men slik effekt hadde denne boken på meg. Det er ikke for ingenting at pioneren og nestoren i kvinners mentale helse, Carol Nadelson, gratulerer redaktørene med presentasjonen og karakteriserer boken med superlativer og som en dokumentasjon på hvor langt kvinneperspektivet er kommet innen dette feltet (1).

  Det beste med denne boken er at den ikke begrenser seg til tradisjonelle mentale lidelser, men tar opp temaer som revmatiske lidelser, inflammatoriske tarmlidelser, nevrologiske tilstander og kosmetisk kirurgi. Dermed signaliserer allerede temavalget et forsøk på å rette opp feilkilden som ligger i splittelsen mellom kropp og sjel. De enkelte kapitler varierer i hvor stor grad dette lykkes, men den nennsomme redigeringen med utstrakt grad av kryssreferanser mellom kapitlene retter delvis opp dette.

  Boken av bygd opp av fem hovedbolker med 2 – 12 kapitler i hver bolk. De enkelte kapitlene er skrevet av en eller flere forfattere. Det er til dels omfattende referanselister etter hvert kapittel. Første bolk handler om basalforskning som nevroendokrinologiske kjønnsforskjeller og ulikheter i nedbryting og biotilgjengelighet av psykofarmaka. Svært interessant er gjennomgangen av kvinners reproduktive sykluser og faser i forhold til psykiatriske symptomer. Depresjon og menopause er behandlet kort i denne bolken, men behandles igjen i første kapittel i neste bolk om klinisk vurdering og behandling av psykiske lidelser hos kvinner.

  De kjønnsmessige forskjellene i forekomst av depresjon beskrives grundig, og de ulike teoriene om dette gjennomgås systematisk. Jeg savner en større grad av fordypning når det gjelder kontroversen omkring den minkende kjønnsratioen blant middelaldrende og eldre. Når det gjelder kjønnsforskjeller i behandlingsrespons, kunne jeg ønsket en mer samlende vurdering av kliniske implikasjoner. Enkelte kliniske aspekter er behandlet i kapitlet om svangerskapet, som for eksempel retningslinjer for bruk av antidepressiver under svangerskapet og forhold til amming i kapitlet om postpartumperioden.

  Denne bolken inneholder også kapitler om angst, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer, søvnvansker, somatoforme tilstander og personlighetsforstyrrelser. Noen av kapitlene fokuserer på problemer slik det fortoner seg for kvinner, andre fokuserer på kjønnsforskjellene. At en del spørsmål ikke behandles med samme grundighet, sier seg selv med slikt bredt spekter, men leseren får et godt inntrykk av noen av de problemstillingene som diskuteres i feltet.

  Den tredje bolken omhandler ulike somatiske tilstander som kan ha psykiske implikasjoner. Det er kapitler om gynekologi, onkologi, revmatologi, endokrinologi, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer, nevrologiske lidelser forbundet med HIV og AIDS samt kosmetisk kirurgi. Fjerde bolken har overskriften sosiokulturelle aspekter og gjennomgår ulike teorier om hvordan kjønnsbasert atferd utvikles. Deretter følger temaer som ekteskapets ulike betydning for kvinner og menn, om arbeid og karriere. Vold mot kvinner behandles separat og integreres i liten grad i kapitlet om ekteskapet. Siste bolken har et kapittel om forskningsmetode og om helsepolitikk.

  Dette er en god oversiktsbok, begrenset av at utgangpunktet er nasjonalt amerikansk. Men det er også henvisninger til litteratur fra andre kontinenter, blant annet vårt eget.

  Boken bør finnes som oppslagsbok hos alle som er interessert i kvinners ve og vel. I Norge har kvinners mentale lidelser og kjønnsbetydningen innen psykiatrien vært lite nærværende. Denne boken bør inspirere til en videreutvikling også her hjemme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media