Omredigering av spesialist-reglene i arbeidsmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at de omredigerte spesialistregler i arbeidsmedisin endres og får slik ordlyd:

  Hovedutdanning

  Hovedutdanning

  Fem års tjeneste i arbeidsmedisin. Herav minst ett år som bedriftslege og minst ett år ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin. Den øvrige tjenestedelen skal skje ved arbeid som bedriftslegeeller ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin. Annen arbeidsmedisinsk tjeneste kan på visse vilkår telle for en del av denne tiden, for detaljer vises til Målbeskrivelse for arbeidsmedisin. Inntil ett år kan erstattes av:

  • a)

   forskningstjeneste eller

  • b)

   tjeneste i relevante spesialiteter/fagområder eller

  • c)

   tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

  Veiledet utdanningsprogram

  Veiledet utdanningsprogram

  I løpet av hovedutdanningen skal kandidaten gjennomgå et toårig veiledet utdanningsprogram.

  Kursutdanning

  Kursutdanning

  300 kurstimer innen arbeidsmedisin, etter sentralstyrets nærmere bestemmelser. Herav inngår følgende krav:

  1. Jus for arbeidsmedisinere (30 timer)

  2. Ledelse, organisasjonsutvikling og administrasjon for arbeidsmedisinere (30 timer)

  3. Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidmedisin (40 timer)

  4. Miljømedisin (35 timer)

  5. Arbeidsrelaterte muskel/skjelettplager (20 timer)

  6. Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet (20 timer) Psykosomatikk (5 timer)

  7. Toksikologi for arbeidsmedisinere (20 timer)

  8. Arbeidsbetingede lungesykdommer (15 timer)

  9. Arbeidsbetingede hudsykdommer (15 timer)

  10. Arbeidsbetingede nevrologiske sykdommer (15 timer)

  Valgfrie kurs

  Valgfrie kurs

  55 timer med spesifikt arbeidsmedisinsk innhold. Kursene skal være forhåndsgodkjent av Den norske lægeforening, være fordelt på minst fire emneområder og må være på minst seks timer.

  Merknad til punkt a): Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller liknende). Forskningstjeneste som er gjennomført før autorisasjon eller embetseksamen, må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, hovedfag, mastergrad eller lignende), og det er kun tid brukt til forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som ett års forskningstjeneste uavhengig av tjenestetid.

  Merknad til punkt b): Med tjeneste i relevante spesialiteter/fagområder menes fysikalsk medisin og rehabilitering, hud- og veneriske sykdommer, nevrologi, psykiatri, generell indremedisin, lungesykdommer, andre indremedisinske grenspesialiteter etter forhåndsgodkjenning, miljømedisinsk tjeneste etter forhåndsgodkjenning.

  Ikrafttreden umiddelbart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media