God diabetesoppfølging nytter

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Intensivert oppfølging med målrettet intervensjon mot kjente risikofaktorer halverer risikoen for kardiovaskulær og mikrovaskulær sykdom ved type 2-diabetes, viser ny dansk studie.

Kardiovaskulær sykdom er vanlig blant pasienter med type 2-diabetes, og mye av oppfølgingen ved diabetes er rettet mot blodsukkerkontroll og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

I en åpen, dansk studie ble 160 pasienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri (gjennomsnittsalder 55,1 år) randomisert til enten vanlig oppfølging hos allmennpraktiker (med mulighet for henvisning til spesialist) eller til et intensivert opplegg med trinnvis atferdspåvirkning om kosthold, røyking og mosjon og behandlingsmål for medikamentell behandling mot hyperglykemi, hypertensjon, dyslipidemi og mikroalbuminuri, samt acetylsalisylsyre som sekundærforebygging mot kardiovaskulær sykdom. Den sistnevnte pasientgruppen hadde i løpet av 7 – 9 år signifikant lavere risiko for både kardiovaskulær sykdom (definert som død av kardiovaskulær årsak, hjerteinfarkt, hjerneslag, koronar revaskulariseringsbehandling, amputasjon eller vaskular kirurgi) så vel som nefropati, retinopati og autonomisk nevropati, med hasardforhold (hazard ratio) på henholdsvis 0,47 (95 % KI 0,24 – 0,73), 0,39 (0,17 – 0,87), 0,42 (0,21 – 0,86) og 0,37 (0,18 – 0,79). Gruppen hadde større fall i glykosylert hemoglobin, blodtrykk, serumkolesterol, triglycerider og albuminsekresjon.

– Denne studien viser ikke hvilke enkelttiltak som virket, men tidligere studier av kortere varighet har vist effekt for flere av enkelttiltakene, påpeker overlege Svein Skeie ved Medisinsk klinikk, Sentralsjukehuset i Rogaland. Studien fra Danmark er viktig og viser at effekten av et intensivert behandlings- og oppfølgingsopplegg med flere typer tiltak holder seg over tid. En slik oppfølging forutsetter ressurser til god pasientopplæring og motiverte pasienter og helsepersonell. Studien er en stor inspirasjon for stadig å forbedre diabetesomsorgen, sier Skeie.

Anbefalte artikler