Effekt av kolinesterasehemmere

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Kolinesterasehemmere kan forbedre kognitive funksjoner hos pasienter med Alzheimers sykdom, men har også en viss effekt på funksjonsnivå og nevropsykiatriske symptomer, viser metaanalyse.

Metaanalysen omfatter i alt 29 randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte studier. Nærmere 11 000 polikliniske pasienter med Alzheimers sykdom av mild til moderat grad ble inkludert. Analysen omfatter studier der behandlingen med kolinesterasehemmer pågikk i minst én måned.

Forskerne påviste en viss effekt av kolinesterasehemmer for både funksjonsnivå og nevropsykiatriske symptomer.

– Dette funnet er i samklang med resultater fra de fleste undersøkelser som har vært publisert de siste 3 – 4 årene, hvor man har brukt sensitive instrumenter for å fange opp endring. Effekten er beskjeden, men kolinesterasehemmere er først og fremst ment å være et legemiddel som kan forbedre kognitive funksjoner hos pasienter med Alzheimers sykdom. Andre effekter må sees på som en hyggelig tilleggseffekt, sier professor Knut Engedal,Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Ullevål universitetssykehus.

– For å få et gyldig svar på hvor stor effekten på nevropsykiatriske symptomer og funksjonsevne er, må dette studeres i andre pasientpopulasjoner enn de som er omtalt i denne artikkelen. Nevropsykiatriske symptomer og funksjonssvikt er bare i liten grad til stede hos pasienter med mild grad av demens. Nye forsøk bør utføres blant pasienter med moderat til alvorlig grad av demens for å besvare spørsmålet på en fyllestgjørende måte, sier Engedal.

Anbefalte artikler