Akupunktur som fødselsanalgesi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

En norsk undersøkelse viser at akupunktur reduserer fødselssmerter og er et alternativ til farmakologisk smertebehandling.

I undersøkelsen som er gjennomført ved Sykehuset Østfold, ble 210 kvinner som fødte til termin (37–42 uker) randomisert i to grupper. Forsøksgruppen fikk akupunktur av trente jordmødre, mens kontrollgruppen fikk falsk akupunktur, dvs. tilfeldige nålestikk. Inklusjonskriteriene var at kvinnen hadde normal CTG ved innkomst og var i aktiv fødsel. I begge grupper var det omtrent like mange førstegangs- som flergangsfødende, og ingen av kvinnene hadde tidligere fått akupunktur.

Kvinnenes smerteopplevelse ble registrert på en VAS-skala (visual analog scale) både før, under og to timer etter fødselen. Det ble også gjort intervjuer av kvinnene 6–8 uker post partum. Gruppen som fikk akupunktur hadde redusert smerteopplevelse ved alle måletidspunktene og mindre behov for epidural- eller petidinanestesi sammenliknet med kontrollgruppen. Fødselsvarigheten var også kortere i forsøksgruppen, men dette ble oppfattet som en effekt av mindre bruk av epiduralanestesi.

– Dette er den første randomiserte kontrollerte undersøkelsen som viser at akupunktur reduserer fødselssmerter hos kvinner. At studien er enkeltblind, svekker ikke dens konklusjoner, sier Kjell Åsmund Salvesen, professor ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Fødende kvinner har behov for alternative metoder for smertelindring enn konvensjonelle, farmakologiske metoder. Derfor har denne studien stor klinisk interesse, sier Salvesen.

Han peker på data fra Medisinsk fødselsregister fra 2000 som viser at det ved norske sykehus ble brukt petidin ved 16 %, lystgass ved 36 % og epiduralbedøvelse ved 22 % av vaginalfødslene. Ved St. Olavs Hospital er de tilsvarende tallene henholdsvis 3 %, 55 % og 32 %.

Anbefalte artikler