ACE-hemmer eller diuretikum ved hypertensjon?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Behandling med en angiotensinkonvertasehemmer (ACE-hemmer) ved hypertensjon hos personer eldre enn 65 år gav færre kardiovaskulære hendelser eller dødsfall enn behandling med et diuretikum, til tross for tilsvarende reduksjon i blodtrykk.

6 083 australiere mellom 65 og 84 år med hypertensjon ble randomisert til å få en angiotensinkonvertasehemmer (ACE-hemmer) eller et tiazid og fulgt i gjennomsnittlig 4,1 år. Blodtrykksreduksjonen var lik i de to gruppene. Antall kardiovaskulære hendelser eller død uansett årsak var henholdsvis 695 og 736 per 1 000 pasientår. Forskjell mellom gruppene ble bare observert hos menn.

– Pasientenes gjennomsnittsalder var 72 år, bare 30 % var 75 år eller eldre, nesten 80 % var fysisk aktive og forekomsten av andre sykdommer var lav, påpeker postdoktorstipendiat Torgeir Bruun Wyller ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Bare 20 % av pasientene som oppfylte inklusjonskriteriene, ble inkludert i studien. Derfor er resultatene neppe representative for en uselektert gruppe gamle pasienter, sier Wyller.

– Det er naturlig å se undersøkelsen i sammenheng med ALLHAT-studien, som konkluderte med at et diuretikum var mer effektivt enn ACE-hemmer hva gjelder kardiovaskulære hendelser og død. Pasientpopulasjonene og definisjonene av kardiovaskulær hendelse var noe ulike i de to studiene, og i begge studiene ble mange pasienter behandlet med andre antihypertensiver i tillegg. I ALLHAT-studien benyttet man lisinopril og klortalidon, mens de fleste pasientene i den australske undersøkelsen fikk enalapril eller hydroklortiazid. Forskjellen i resultatene er marginale. De to undersøkelsene indikerer samlet sett at behandling basert på tiazider eller ACE-hemmere er omtrent likeverdige, sier Wyller.

Anbefalte artikler