Varierende om utbrenthet

Reidar Tyssen Om forfatteren
Artikkel

Roness, A

Matthiesen, SB

Utbrent

Krevende jobber – gode liv? 416 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2002. Pris NOK 349

ISBN 82-7674-745-0

Dette er en omfattende bok med i alt 19 kapitler av 18 norske forfattere. Den omhandler et brennaktuelt tema, ettersom langtidssykmeldinger for psykiske problemer relatert til arbeidet er økende. Ifølge omslaget henvender den seg både til arbeidstakere og arbeidsgivere i tillegg til fagfolk. Redaktørene, professor og psykiater Atle Roness og førsteamanuensis og organisasjonspsykolog Stig Berge Matthiesen er tilknyttet Universitetet i Bergen.

Boken er innbundet i faste permer. Enkelte kapitler har tabeller og figurer. Den er inndelt i seks hoveddeler: begrepet utbrenthet, samfunnsperspektiver, utløsende faktorer på arbeidsplassen, behandling, individuell forebygging og forebygging på arbeidsplassen. Slik forsøker boken å favne svært vidt – etter min mening altfor vidt. Noen av kapitlene er svært leseverdige, blant annet har redaktørene selv noen gode kapitler om begrepet utbrenthet og individuell behandling med faglig forankring og referanse.

Begrepet utbrenthet er grundig beskrevet i de innledende kapitlene, men dessverre er det repetisjoner både av definisjoner og sentrale modeller i flere av de senere kapitlene. Samtidig er det noen teoretiske mangler, for eksempel skilles det ikke klart mellom psykologiske interaksjons- og transaksjonsmodeller av arbeidsstress og utbrenthet. Enkelte av forfatterne er også altfor overfladiske, essayistiske og utflytende i sin tilnærming. I ett av kapitlene aner man rett og slett klipping og liming fra lysbildeforedrag med manglende litteraturhenvisning. Dette er for dårlig i en lærebok. Kun 2 – 3 av de18 norske forfatterne har internasjonale publikasjoner innen feltet arbeidsstress/utbrenthet. Hadde det vært bidragsytere fra andre nordiske land, ville boken hatt en helt annen faglig tyngde.

Boken inneholder likevel flere fine tanker og enkeltinnspill, spesielt med hensyn til arbeidsmiljøintervensjoner og praktisk individuell behandling. Den fremstår heller som en artikkelsamling enn en fagbok om begrepet utbrenthet.

Imidlertid skjemmes helhetsinntrykket av at innholdet ikke forsvarer 400 sider.

Anbefalte artikler