Verdighet blant terminalt syke

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I en studie blant kreftpasienter med forventet levetid på inntil seks måneder, hadde de fleste pasientene en sterk følelse av verdighet.

Den kanadiske studien omfattet til sammen 213 kreftpasienter fra to palliative enheter. Gjennomsnittsalder var 69 år og 45 % var menn (1).

16 av de 213 pasientene (7,5 %) opplevde tap av verdighet som et betydelig problem. Forskerne fant at denne opplevelsen var forbundet med en rekke faktorer som depresjon, håpløshet og følelse av å være til byrde for andre.

I en kommentar i samme utgave av Lancet advares det mot å legge vekt på analyser basert på kun 16 pasienter (2). Hovedfunnet om at de fleste ikke opplever tap av verdighet, er imidlertid tankevekkende. En mulig forklaring kan være at dødspleien er bedre enn mange tror (2).

– Studien er interessant fordi argumentet om en verdig død presenteres fra ulikt hold i debatten omkring terminal pleie, sier overlege Dagny Faksvåg Haugen,leder av Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest, Haukeland Universitetssykehus.

Her er det pasientenes intuitive opplevelse av verdighet som presenteres, mens studien i liten grad gir svar på hvilke elementer som er viktige for denne opplevelsen.

– Undersøkelsen er gjort på en selektert pasientgruppe. I tillegg hadde de to aktuelle avdelingene både sengepost og hjemmebaserte tjenester. En slik organisering kan forhindre «uverdig» behandling ved at terminale pasienter blir «kasteballer» i systemet. Det er likevel oppmuntrende at nesten alle pasientene følte sin verdighet ivaretatt på en palliativ enhet. Dette er jo et av målene for lindrende behandling, sier Dagny Faksvåg Haugen.

Anbefalte artikler