Insidens av hjertesvikt faller blant kvinner

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Insidensen av hjertesvikt har falt blant kvinner de siste 50 år, men ikke blant menn, viser Framingham-studien. Dødeligheten er redusert både blant kvinner og menn med hjertesvikt.

Forskerne analyserte data fra mer enn 10 000 personer og identifiserte nesten 1 100 tilfeller av hjertesvikt i perioden 1950 – 99 (1). Insidensen blant kvinner falt med 30 – 40 %, men endret seg lite blant menn. Noe av forklaringen på kjønnsforskjellen er at kvinner og menn utvikler hjertesvikt delvis av ulike grunner. Hjertesvikt pga. høyt blodtrykk er vanligere blant kvinner, og siden behandling og oppfølging av denne tilstanden er blitt betydelig forbedret i perioden, kan dette forklare noe av forskjellen. For menn er hjerteinfarkt en vanligere årsak til hjertesvikt, og siden flere i dag overlever infarktet, vil også flere utvikle hjertesvikt (2).

– De nye dataene fra Framingham-studien viser et signifikant fall i dødelighet, både blant kvinner og menn. Ved å sammenlikne perioden 1990 – 99 med 1950 – 69, falt ettårsdødeligheten for menn fra 70 % til 59 % og for kvinner fra 57 % til 45 %. En av forklaringene på redusert dødelighet kan være økt bruk av medikamenter som ACE-hemmere og betablokkere til pasienter med hjertesvikt og redusert systolisk venstre ventrikkelfunksjon, sier avdelingsoverlege Arne Westheim, Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Hjertesvikt har fremdeles en svært dårlig prognose. Selv om behandlingen er blitt langt bedre de siste 50 årene, er overlevelsesratene fortsatt under 50 % etter fem år. Derfor er forebygging av hjertesvikt fortsatt viktig, sier Westheim.

Anbefalte artikler