Immunrespons bedrer kreftprognose

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av intratumorale T-celler er sterkt korrelert til bedre prognose ved avansert ovarialkreft.

Epitelial ovarialkreft oppdages sent og har dårlig prognose, og resultat av kjemoterapi er vanskelig å forutsi på grunnlag av tradisjonelle kliniske og histopatologiske karakteristika.

Ved immunhistokjemisk analyse av frysesnitt av biopsier fra langtkommen ovarialcancer hos 186 pasienter ble det funnet tumorinfiltrerende CD3+-T-celler i 102 (55 %) og ingen slike celler i 72 (39 %) (1). Median tid til residiv i de to gruppene var henholdsvis 22 og 6 måneder (p < 0,001) og femårsoverlevelsen henholdsvis 38 og 4,5 % (p < 0,001). 74 pasienter fikk komplett klinisk respons etter kirurgi og kjemoterapi; blant dem med intratumorale T-celler var femårsoverlevelsen 74 % mot 12 % blant dem uten (p < 0,001). Forekomsten av intratumorale T-celler var uavhengig korrelerert med forsinket resi-div og forsinket død i multivariatanalyser som omfattet alder, histologisk tumortype, grad, resultat av kirurgi og type kjemoterapi.

– Tumorinfiltrerende T-celler er påvist i mange typer kreft, uten at dette er noe bevis i seg selv på at en immunrespons sinker progresjonen ved kreft, påpeker Claes Tropé ved Radiumhospitalet. Denne fremragende studien tyder på at en immunologisk respons rettet mot langtkommen ovarialkreft er svært viktig. Sammen med studier ved andre kreftformer, støtter dette hypotesen om at immunsystemet spiller en rolle for bekjempelsen av kreft, sier Tropé. Bare prospektive studier kan si noe sikkert om hvilken rolle påvisning av intratumorale T-celler vil ha i klassifiseringen og behandlingen ved langtkommen ovarialcancer.

Anbefalte artikler