Billigst er best når blodtrykk skal behandles

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Tiazider og tiazidliknende diuretika er bedre enn dyre kalsiumblokkere og ACE-hemmere for å beskytte pasienter med høyt blodtrykk.

Det fremgår av verdens hittil største studie om blodtrykksbehandling, ALLHAT (1). Om lag 33 000 personer over 55 år med hypertensjon og minst én annen risikofaktor for hjerte- og karsykdommer ble fulgt opp over fem år. Pasientene ble randomisert til behandling med enten et tiazid (klortalidon), en kalsiumblokker (amlodipin) eller en ACE-hemmer (lisinopril). Resultatene viste at tiazidene, som er de billigste preparatene, kom best ut i langtidsbehandlingen av høyt blodtrykk.

Tiazidet gav bedre beskyttelse mot hjertesvikt enn kalsiumblokkeren, mens tiazidet gav bedre beskyttelse mot både hjertesvikt og hjerneslag sammenliknet med ACE-hemmeren.

Resultatene i den nordamerikanske studien er bemerkelsesverdige, ettersom ACE-hemmere og kalsiumantagonister er 5 – 10 ganger dyrere enn tiaziddiuretika og fordi tiazidene har kommet i miskreditt de siste årene på grunn av uheldige metabolske virkninger, bl.a. økning i blodsukker- og blodlipidnivåer.

– Studien er imponerende og tankevekkende. Tiaziddiuretika har tradisjonelt vært en basisbehandling ved hypertensjon, derfor er det et tankekors at de er i ferd med å forsvinne fra markedet. ALLHAT-studien viser med all tydelighet at tiazider har en sentral plass i blodtrykksbehandling, sier overlege Anders Hartmann, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet.

Han advarer imidlertid mot å trekke for vidtgående konklusjoner fra studien: – Selv om studien omfatter et høyt antall pasientår, er en observasjonstid på fem år i minste laget for å si noe sikkert om langtidseffektene av blodtrykksbehandling, først og fremst når det gjelder konsekvensene av metabolske effekter hos yngre hypertonikere.

Anbefalte artikler