Nye samarbeidsformer i internasjonalt helsearbeid

Lars Lien Om forfatteren
Artikkel

Som generaldirektør i WHO så Gro Harlem Brundtland tidlig behov for nye samarbeidsformer på den internasjonale helsearena. Målet var å sette fart i arbeidet med å bekjempe «gamle» og «nye» sykdommer.

De siste årene har det kommet en rekke nye globale helseprogrammer og økonomiske fond til spesielle helseformål (1). Et av de første programmene var rettet mot spredning av tuberkulose, som på grunn av HIV/AIDS-epidemien har hatt en eksplosiv økning det siste tiåret. StopTB har som mål ådiagnostisere 70 % av alle tuberkulose-infeksjonene og helbrede 85 % av pasientene, og betegnelsen partnerskap understreker kampanjens forpliktende karakter (2).

Malaria er en annen sykdom som har vist seg vanskelig å ta knekken på. Verdens helseorganisasjon har derfor lansert kampanjen Roll Back Malaria (www.int/cgi-bin/rbm) (3) bygd på samme lest som StopTB. Både Roll Back Malaria og StopTB opererer med egne styrende organer og separate midler, men sekretariatene er lokalisert innenfor Verdens helseorganisasjons vegger. Bakgrunnen var å skaffe ny kapital, offentlig og privat, samtidig med at det faglige miljøet i Verdens helseorganisasjon ble maksimalt utnyttet og utvidet.

Innenfor hver av disse partnerskapene er det oppstått nye programmer. For å øke takten og intensiteten i utviklingen av vaksiner og medikamenter ble Malaria Vaccine Initiative (www.malariavaccine.org) igangsatt. For tuberkulosen sin del var det et særlig stort behov for sikker tilgang til billige medikamenter av god kvalitet, og et eget program for medikamenter, Global Drug Facility, ble derfor opprettet.

Tabell 1 Oversikt over globale helsefond

Global Drug Facility

The Global Alliance for Vaccines and Immunization

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Formål

Skaffe billige tuberkulosemedisiner av høy kvalitet

Introdusere nye og lite brukte vaksiner og øke vaksinasjonsdekningen

Sprøyte inn friske midler i kampen mot AIDS, tuberkulose og malaria

Hvem kan søke

Regjeringer og organisasjoner uten tilknytning til regjeringer (NGO)

Regjeringer. Organisasjoner uten tilknytning til regjeringer (NGO) kan søke i spesielle tilfeller

Regjeringer og organisasjoner uten tilknytning til regjeringer (NGO)

Søknadskriterier

Sykdomsbyrde og fattigdom. Må følge WHOs retningslinjer for direkte observert behandling av tuberkulose (DOT)

BNP per person <1000 US dollar. Må ha langtidsplaner for vaksinering

Sykdomsbyrde og fattigdom. Må følge nasjonale planer. Kunnskapsbaserte intervensjoner

Monitorering og evaluering

Årlige rapporter og regelmessig monitorering

Følger vaksinedekning av DPT3 som indikator på effekten av vaksineprogrammet

Vil følge landenes egne informasjonssystemer samt uavhengig evaluering av finansiell forvaltning

Resultatbasert utbetaling

Penger blir holdt tilbake om land ikke holder seg til avtalen

Forsøkte med 20 % ekstra utbetaling ved vaksinering utover et gitt nivå av DPT3

Støtte kan stoppes/reduseres om ikke det oppnås resultater

Finansiering

Canada er største giver. Avhengig av ca. 250 millioner US dollar innen 2005

Gates-stiftelsen gav initialt et stort beløp. Norge er største enkeltgiver

Har tilsagn på ca. 2 milliarder, mest fra rike giverland

De globale helsefondene

I de siste fem årene har vaksinedekningen i mange land stagnert på et lavt nivå eller sunket. Samtidig har en rekke nye vaksiner mot hepatitt og meningitt vært på markedet i rike land i mange år, men har på grunn av prisen vært uoppnåelige for fattige land. Det førte til at The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) ble opprettet i 1999 med Verdens helseorganisasjon, UNICEF, enkelte rike land, legemiddelindustrien og store filantropiske fond som Bill og Melinda Gates-stiftelsen som de viktigste bidragsyterne.

Formålet med GAVI er for det første å øke bruken av nye og lite brukte vaksiner mot hepatitt B, Haemophilus influenzae serotype b og gul feber. Dernest er formålet å styrke rutineimmuniseringsprogrammene og å arbeide for sikrere injeksjonspraksis gjennom bruk av selvdestruktive sprøyter. Vaksinefondet forvalter ca. 1 milliard dollar årlig.

Forslaget om et internasjonalt fond for å bekjempe HIV/AIDS, tuberkulose og malaria, ble lansert under G8-møtet i Genova i 2001. Fondets hovedformål er å mobilisere nye ressurser til bekjempelse av HIV/AIDS, tuberkulose og malaria (4). Fondet har allerede fått tilsagn om ca. 2 milliarder dollar fra offentlige og private givere. Ved å gjøre ca. 800 millioner dollar tilgjengelig i 2002, regner fondet med å øke ressursene i verden med 50 % i forhold til tidligere innsats mot disse sykdommene. Kommisjonen for makroøkonomi og helse anbefalte opprettelsen av dette fondet (5).

Global Drug Facility,The Global Alliance for Vaccines and Immunization og The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria forvalter store økonomiske ressurser som blir fordelt til fattige land etter grundige vurderinger. Betydelige bistandsmidler til helseformål forvaltes gjennom de tre fondene. Det er derfor viktig å kjenne til disse (tab 1).

Anbefalte artikler