Senfølger etter poliomyelitt

Elisabeth Farbu Om forfatteren
Artikkel

Poliomyelitt (polio) forårsakes av polioviruset som hos enkelte pasienter angriper de motoriske forhornscellene i ryggmargen. Dermed kan det oppstå lammelser. Før poliovaksinen kom i 1955, var dette en fryktet sykdom som ofte angrep barn og unge og gjerne ble kalt barnelammelse. Muskelstyrken ble ofte bedre etter den akutte fasen av sykdommen, og mange av poliopasientene hadde lange treningsopphold for å oppnå best mulig funksjon. De siste store epidemiene i Norge fant sted i begynnelsen av 1950-årene, og fremdeles lever ca. 10 000 tidligere poliopasienter i Norge. Mange av disse får nye plager, og noen også ny muskelsvakhet som ofte omtales som postpoliosyndrom.

I denne avhandlingen er poliopasienter hovedsakelig fra epidemiene i 1950-årene undersøkt og sammenliknet med søsken som ikke har hatt poliomyelitt. Både medisinske og sosiale forhold er undersøkt.

Poliopasientene hadde utdanning på samme nivå som kontrollgruppen og søsknene, men oppgav i større grad at fysisk yteevne spilte inn i valg av både yrke og utdanning. Likevel opplevde svært få av poliopasientene utdannings- og yrkesmessige begrensninger, og det var samsvar i opplevelse av valgmuligheter mellom pasient og søsken. Alvorlighet og utbredelse av lammelser i den akutte fasen av sykdommen hadde ingenting å si for senere yrkesaktivitet. Men de som hadde vedvarende lammelse etter rehabilitering, hadde større risiko for å falle ut av arbeidslivet og bli uføretrygdet.

Smerte og økt tretthet var hyppigere blant poliopasienter enn blant søsken og øvrige kontrollpersoner, og poliopasientene angav også opplevelse av dårligere generell helse og mindre overskudd. Blant de poliopasientene som ble henvist for vurdering hos nevrolog, hadde 26 % ny muskelsvakhet forenlig med postpoliosyndrom. Over halvparten hadde plager og lidelser som kan relateres til tidligere poliomyelitt, mens 13 % hadde funksjonssvikt på grunn av sykdommer helt uavhengig av poliomyelitt. Intensitet og hyppighet av smerte, økt tretthet, ny muskelsvakhet og søvnvansker var uavhengig av funksjonsnivå og lammelser.

Resultatene viser at tidligere poliomyelitt ikke spilte inn i vesentlig grad for skolegang og senere karriere, men senere i livet opplevde pasientene funksjonssvikt og nye symptomer i større grad enn søsken og andre kontrollpersoner.

Avhandlingens tittel

Poliomyelitis: a study of new consequences later in life

Utgår fra

Institutt for nevrologi

Haukeland Universitetssykehus

Disputas 6.12. 2002

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler