Langtids analytisk gruppeterapi

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Til tross for at det inntil i dag er publisert mer enn 2 000 studier om resultater av psykoterapi, finnes det nesten ikke systematisk forskning på langtids psykoterapi. Denne studien er den første i verden som har målt resultater etter gruppepsykoterapi av mer enn to års varighet.

  Pasientene gikk i gjennomsnitt i terapi i 32,5 måneder, og bare to falt ut av behandlingen, en frafallsprosent som er meget lav (3 %). Som gruppe bedret de seg signifikant under behandlingen på alle resultatmål, og bedringen fortsatte i oppfølgingsperioden – på ett år. 60 – 86 % av pasientene var signifikant bedret eller tilbake til normal funksjon, og ingen var forverret ved etterundersøkelsen.

  I motsetning til funn fra korttids terapiforskning medførte ikke tilstedeværelse av personlighetsforstyrrelse, negative forventninger til terapi, kronisitet og høyere grad av initial forstyrrelse, et dårligere behandlingsresultat. Varigheten av behandlingen inntil 2,5 år var en sterk positiv prediktor.

  Utvalget består av 70 pasienter som gikk i gruppeanalyse i forfatterens psykiatriske spesialistpraksis. En firedel var henvist fra allmennpraktiserende leger, resten var henvist fra andre instanser i psykisk helsevern eller kom direkte. De ble undersøkt av forfatteren og uavhengig evaluatør før terapi og ved etterundersøkelsen. De led i hovedsak av angstlidelser og affektive lidelser og hadde før behandlingsstart moderat til alvorlige plager med hensyn til symptomer og mellommenneskelige problemer. To tredeler hadde personlighetsforstyrrelse. Problemene var svært ofte av langvarig karakter, og over halvparten hadde fått psykiatrisk behandling tidligere. Noen få pasienter fikk medikamenter (særlig antidepressiver) forut for eller under gruppeterapien, men for de fleste var gruppeterapi eneste tilbud.

  Studien indikerer at langtids gruppeanalyse kan være et godt tilbud til pasienter med moderat til alvorlige plager, selv om disse er av lengre varighet, er kroniske og sammensatte, og selv om det foreligger flere tidligere behandlingsforsøk, personlighetsforstyrrelser og negative forventninger.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Long-term analytic group psychotherapy with outpatients. Evaluation of process and change

  Utgår fra

  Utgår fra

  Psykiatrisk Institutt Vinderen

  Disputas 8.2. 2003

  Disputas 8.2. 2003

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media