Det teknologiske sykdomsbegrep

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Styrer teknologien helsevesenet? I tilfelle, hvordan gjør den det? Det er hovedspørsmålene i avhandlingen om forholdet mellom oppfatninger av sykdom, teknologi og verdier.

Teknologien er grunnleggende for det moderne helsevesenet på to områder. For det første konstituerer teknologien vår oppfatning av sykdom. Ved å påvirke helsevesenets grunnleggende begreper, er teknologien fundamental for utviklingen av det moderne helsestell. For det andre identifiserer avhandlingen teknologiens verdivirksomhet. Den er ikke, slik man har yndet å tro, et verdinøytralt middel for et eksternt mål.

Avhandlingen knytter sammen to sentrale forskningsfelter innen medisinsk filosofi: sykdomsbegreper og studier av teknologi. Den viser hvordan betegnelsen «sykdom» refererer til mange, og fundamentalt forskjellige, fenomener. Det gjør det vanskelig å opprettholde ett enkelt og entydig begrep om sykdom: Det argumenteres for tre fremtredende perspektiver på sykdom: det personlige, det medisinsk-faglige og det sosiale. Det første perspektivet, det personlige, er knyttet til helsetjenestens moralske grunnlag, å hjelpe mennesker, og har derfor en forrang.

I avhandlingen settes søkelyset på et oversett område innen medisinsk filosofi: hvordan teknologi er bestemmende for sykdomsbegrepet. Det undersøkes på hvilken måte teknologien konstituerer sykdomsbegrepet og hvilke følger dette får for forholdet mellom begrepet sykdom og verdier.

Teknologien er verdiladet gjennom sin funksjon. Medisinsk teknologi har et formål, og er derved knyttet til verdier. Dette gjør også sykdomsbegrepet verdiladet. Teknologien er imidlertid ikke verdiladet på en måte som fritar oss fra ansvar. Selv om teknologien er verdivirksom, er det våre verdier som er i virksomhet.

Analysen av teknologiens bestemmende betydning for sykdomsbegreper og dens verdivirksomhet knytter det beskrivende (deskriptive) til det verdimessige (evaluative), kunnskapsteori til etikk. Teknologien tydeliggjør medisinens formålsrettethet og synliggjør derved den særegne sammenhengen mellom kunnskap og moral som er typisk for helsevesenet. Avhandlingen analyserer forholdet mellom teknologi, medisin og verdier gjennom det antikke begrepet «téchne». Antikkens begrep om (lege)kunst knytter det deskriptive og det normative sammen på en måte som kan være fruktbart for analyser av dagens teknologiske helsevesen. Det synliggjør den nære og gjensidig fruktbare sammenhengen mellom medisin og filosofi.

I avhandlingen argumenteres det for at medisin på en grunnleggende måte er knyttet til teknologi, at filosofi kan være terapi, selv for et «sykt» helsevesen, og at medisinen kan redde filosofien fra selvutslettende abstraksjon.

Avhandlingens tittel

The technological invention of disease – on disease, technology and values

Utgår fra

Senter for medisinsk etikk

Disputas 13.12. 2002

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler