Epilepsi forbundet med sosial deprivasjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Personer som er sosialt og økonomisk ugunstig stilt, har høyere forekomst av epilepsi, viser en ny studie.

Forskerne identifiserte alle nye tilfeller av epilepsi i 20 allmennpraksiser i Sørøst-England over en periode på 18–24 måneder (1). 190 nye tilfeller ble påvist, og insidensen var sterkt forbundet med sosioøkonomisk deprivasjon. Alders- og kjønnsjustert insidens i den mest depriverte delen av populasjonen var 2,3 (95 % KI 1,5–3,7) ganger større enn i den minst depriverte. Befolkningen i London-praksisene var mest sosialt deprivert, og her var også sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og epilepsi sterkest.

Forfatterne diskuterer flere mulige forklaringer, for eksempel høyere forekomst av fødselsdefekter, traumer, infeksjoner og dårlig ernæring i sosioøkonomisk dårligere stilte befolkningslag. Dessuten kan både epilepsien og årsakene til den av sammensatte grunner medføre sosial drift nedover i de sosiale lag.

– Selv om den sosiale lagdeling nok er tydeligere i England enn her, tror jeg det viktigste med artikkelen er at vi alle er oppmerksomme på den påviste sammenhengen, sier overlege Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet.

– Vi møter daglig mange godt informerte og ressurssterke pasienter som krever mye oppmerksomhet. Da er det lett å glemme at epilepsi forekommer enda hyppigere i lavere sosiale lag som ofte er dårligere til å fremme sin sak. Altfor ofte ser vi hvordan svakerestilte med dårlig evne til å ta opp problemene rundt sin epilepsi ikke får den oppfølging de burde ha og dermed ikke tilgang til det siste nye innen utredning og behandling. Ved å huske på slike forhold er det lettere å oppnå Verdens helseorganisasjons mål om likhet i helsetilbud til alle, sier Taubøll.

Anbefalte artikler