Overfladisk om ortopedi i allmennmedisin

Lars Engebretsen Om forfatteren
Artikkel

Lindén, B

Hagstedt, B

Ortopedi i primärvård

3.utg. 315 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pris SEK 365

ISBN 01-44-04156-X

Pasienter med ortopediske lidelser er blant de vanligste i allmennpraksis. Færre sykehussenger og økt bruk av dagkirurgi og poliklinisk behandling fører til at allmennleger ser flere med ortopediske lidelser. Mens de tradisjonelle ortopediske lidelsene som artrose i ledd og rygg alltid ved mindre besvær har vært behandlet i allmennpraksis, er det først og fremst den store økningen i muskel, skjelett og båndskader innenfor idrett og aktivitetsmedisin som gir økende utfordringer.

Boken er skrevet av to erfarne svenske ortopeder, først og fremst for svenske allmennleger. Både det første kapitlet om avgrensninger og fordeling av pasientstrømmen og det siste om forsikringsmedisin passer ikke helt for norske forhold. De øvrige kapitlene er av svært varierende kvalitet og med relativt få, og ofte dårlige illustrasjoner. Inntrykket er en litt gammeldags bok som er for overfladisk til å hevde seg blant nyere, liknende litteratur og tilgjengelig stoff på Internett.

Kapitlet om ryggbesvær er bra, særlig er «faktaklammene» bra som huskeregler. Nakkekapitlet har et godt avsnitt om nakkeslengskader, mens skulderdelen her er svært overfladisk med vektlegging av en sjelden lidelse som «thoracic outlet syndrom» og nesten ingenting på impingement og instabilitet som er de vanligste problemene. Kapitlene om albue, underarm og hånd er gode og praktisk relevante. Særlig var avsnittet om nerveinneklemming godt. Dette kan nok egne seg godt som oppslagskapittel i en travel allmennpraksis. Kapitlet om hoftefrakturer kan være nyttig kunnskap når pårørende skal informeres, men praktisk nyttig er det ikke for allmennlegen. Knekapitlet var ikke bra. En del vanlige tilstander savnes og terapianbefalingene er ytterst konservative og ikke i tråd med litteraturen. Fot- og ankelkapitlet er derimot bra og inneholder de mest vanlige lidelsene. Kapitlet om idrettsmedisin er rett og slett for dårlig og burde ikke ha vært med.

Boken avslutter med en bra oversikt over artrose generelt, et rimelig godt kapittel om septisk artritt der den kanskje viktigste delen, nemlig artroskopisk åpen skylling av leddet ikke er diskutert.

Selv om målgruppen er allmennleger, er den for kortfattet og for rettet mot svenske forhold til at norske kolleger vil kunne ha god nytte av den. I tillegg mangler viktige referanser fra andre land. Det finnes bedre kjøp i fagfeltet ortopedi.

Anbefalte artikler