Enkelt og godt om palliativ pleie, omsorg og behandling

Marit S. Jordhøy Om forfatteren
Artikkel

Regnard, C

Kindlen, M

Supportive and palliative care in cancer

An introduction. 193 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 16

ISBN 1-85775-937-0

Forfatternes intensjon er å gi alle som arbeider med, eller deltar i omsorgen for alvorlig syke og døende kreftpasienter, en felles kunnskapsbase. De henvender seg spesielt til helsearbeidere som er nybegynnere i palliativ pleie, omsorg og behandling, og også til ufaglærte omsorgsgivere.

Boken er inndelt i åtte kapitler, alle med samme pedagogiske oppbygging. Først finnes en innledning som gir faktainformasjon om det aktuelle emnet, deretter et avsnitt som setter informasjonen inn i en praktisk, klinisk sammenheng og til slutt en oppsummering av hovedpoengene. De to første kapitlene omhandler kreft og kreftbehandling. De påfølgende tar for seg de mest sentrale områdene i palliativ pleie, omsorg og behandling: Smerte og symptombehandling, kommunikasjon, den døende pasienten, sorg, tap og åndelig omsorg med vekt på håp og likeverd. En forklarende begreps- og ordliste avslutter boken.

Teksten er lettfattelig med gode tabeller og informative figurer. Det medisinsk-faglige nivået er basalt, og krever lite eller ingen forkunnskaper. Boken kan ikke fungere som en tilfredsstillende lærebok, verken for leger eller sykepleiere, men oppfyller målsettingen om å være en introduksjon til fagfeltet. Referanseliste eller henvisninger til andre kilder for utfyllende informasjon savnes. Innenfor hvert temaområde har imidlertid forfatterne klart å lage en kortfattet fremstilling av sentral viten og essensielle prinsipper. Tross det basale nivået, slås en av tanken at dersom alle helsearbeidere kunne og anvendte bokens lærdom i sitt møte med alvorlig syke og døende, ville dette medføre en generell forbedring av kvaliteten på palliativ behandling. Boken kan derfor være verd å se igjennom for noen hver av oss.

Kapitlet om kommunikasjon er særlig relevant. For helsepersonell med palliativ behandling som virkefelt er den et utgangspunkt for undervisning av fagpersoner og -grupper med mindre erfaring. Den kan også brukes for informasjon og nødvendig opplæring av pårørende med omsorg for alvorlig syke.

Anbefalte artikler