Enkelt og godt om palliativ pleie, omsorg og behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regnard, C

  Kindlen, M

  Supportive and palliative care in cancer

  An introduction. 193 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 16

  ISBN 1-85775-937-0

  Forfatternes intensjon er å gi alle som arbeider med, eller deltar i omsorgen for alvorlig syke og døende kreftpasienter, en felles kunnskapsbase. De henvender seg spesielt til helsearbeidere som er nybegynnere i palliativ pleie, omsorg og behandling, og også til ufaglærte omsorgsgivere.

  Boken er inndelt i åtte kapitler, alle med samme pedagogiske oppbygging. Først finnes en innledning som gir faktainformasjon om det aktuelle emnet, deretter et avsnitt som setter informasjonen inn i en praktisk, klinisk sammenheng og til slutt en oppsummering av hovedpoengene. De to første kapitlene omhandler kreft og kreftbehandling. De påfølgende tar for seg de mest sentrale områdene i palliativ pleie, omsorg og behandling: Smerte og symptombehandling, kommunikasjon, den døende pasienten, sorg, tap og åndelig omsorg med vekt på håp og likeverd. En forklarende begreps- og ordliste avslutter boken.

  Teksten er lettfattelig med gode tabeller og informative figurer. Det medisinsk-faglige nivået er basalt, og krever lite eller ingen forkunnskaper. Boken kan ikke fungere som en tilfredsstillende lærebok, verken for leger eller sykepleiere, men oppfyller målsettingen om å være en introduksjon til fagfeltet. Referanseliste eller henvisninger til andre kilder for utfyllende informasjon savnes. Innenfor hvert temaområde har imidlertid forfatterne klart å lage en kortfattet fremstilling av sentral viten og essensielle prinsipper. Tross det basale nivået, slås en av tanken at dersom alle helsearbeidere kunne og anvendte bokens lærdom i sitt møte med alvorlig syke og døende, ville dette medføre en generell forbedring av kvaliteten på palliativ behandling. Boken kan derfor være verd å se igjennom for noen hver av oss.

  Kapitlet om kommunikasjon er særlig relevant. For helsepersonell med palliativ behandling som virkefelt er den et utgangspunkt for undervisning av fagpersoner og -grupper med mindre erfaring. Den kan også brukes for informasjon og nødvendig opplæring av pårørende med omsorg for alvorlig syke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media