Drikkevannsforvaltning og helse i Europa

Karin Nygård Om forfatteren
Artikkel

Verdens helseorganisasjon

Water and health in Europe

A joint report from the European Environment Agency and the World Health Organization Regional Office for Europe. 222 s, tab, ill. København: WHO, 2002. Pris CHF 50

ISBN 92-890-1360-5

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Det europeiske miljøbyrå og Verdens helseorganisasjons regionkontor for Europa. Den har som hensikt å gi en bred oversikt over vannforvaltning og helse i et europeisk perspektiv og belyse hvilke utfordringer de ulike landene står overfor: belastning og forurensning av vannkildene, distribusjon og tilgang på trygt drikkevann, helsemessig betydning av kjemiske og mikrobiologiske forurensninger, dagens regelverk når det gjelder bevaring av vannressurser og drikkevannskvalitet og internasjonale forpliktelser innen vannforvaltning. Rapporten presenterer en rekke eksempler på tiltak de ulike landene har iverksatt for å forbedre vannkvaliteten og spare vannressursene.

Mye av grunnlagsmaterialet er samlet inn ved hjelp av spørreskjema sendt til relevante myndigheter i de ulike landene. Presentasjonen bærer imidlertid preg av at spørsmålene er blitt tolket forskjellig i de ulike landene. I tillegg vil ulike systemer for innsamling av data på nasjonalt nivå føre til at man enkelte ganger kan få et feilaktig bilde av situasjonen.

Kapitlet om helse er dårlig strukturert, figurer og tekst er ikke alltid i overensstemmelse, og sammenstillingen av sykdomsdata er mangelfull. Av og til bærer kapitlet mer preg av å være en skoleoppgave enn en rapport skrevet av anerkjente organisasjoner. Som en kuriositet vil jeg nevne at stupeulykker er omtalt som ett av de vannrelaterte helseproblemene, mens legionellose er helt utelatt.

Intensjonen med rapporten er god. For å forstå vannproblematikken er det viktig at den settes i en bredere sammenheng, og at de ulike problemene (vannmangel, infeksjonssykdommer, forurensning etc.) ikke sees isolert. Det er viktig med en påminnelse om at vannproblemer ikke bare er et problem i den fattigere delen av verden, men også fortsatt har stor betydning i Europa.

Det er synd at forfatterne ikke har tatt seg bedre tid til å redigere innholdet, kvalitetssikre det innsendte datamaterialet og sette seg bedre inn i datamaterialets begrensninger og muligheter, slik at utbyttet for leserne hadde blitt bedre.

Anbefalte artikler