Mester og svenn sammen om fagutvikling i sykehus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Når 15 sykehusleger fra alle sjikt i legehierarkiet bruker tre ubetalte kveldstimer annenhver måned til å diskutere etiske og kliniske problemstillinger i gynekologi og obstetrikk, må det være noe spesielt som trekker.

  Fornøyde kolleger etter to år og 23 veiledningsmøter. Foran fra venstre: Åse Brinchmann-Hansen (Legeforeningen), Christian…
  Fornøyde kolleger etter to år og 23 veiledningsmøter. Foran fra venstre: Åse Brinchmann-Hansen (Legeforeningen), Christian Sørensen, Maren Baumann og Anne Lone Wollen. Bak: Jone Trovik, Cathrine Ebbing, Knut Gjelland, Marta Eide, Heid Tornhill, Helga Salvesen. Bakerst: Harald Helland (leder), Torvid Kiserud. Foto C. Ebbing

  Ryktene har gått ved Haukeland Universitetssykehus om veiledningsgruppen som kom i gang ved Kvinneklinikken i 2000. Kommentarene fra deltakerne er entydige: «Endelig får vi tid til å gå i dybden,» «gruppen knytter meg tettere til kolleger og avdelingen,» «det er lav grad av prestasjonsangst i gruppen,» «det føles trygt å komme med innspill», «positivt med overleger og assistentleger i samme gruppe» og «jeg føler meg tryggere i legerollen.»

  Stor respons

  Stor respons

  Initiativtaker og fungerende avdelingsoverlege Harald Helland er glad for den gode evalueringen etter 23 møter. Han mener at det er et stort behov for kollegabasert veiledning som et supplement til en-til-en-veiledning i sykehus. Helland kom til sykehuset for flere år siden med en fortid som allmennege i Gloppen i Sogn og Fjordane. Han gjorde seg snart tanker om veiledningens sviktende kår ved sykehuset og de manglende mulighetene for å diskutere fag med kolleger.

  Hvorfor ikke kopiere de kollegabaserte veiledningsgruppene som er en suksess i allmennmedisinen? tenkte Helland som hadde rukket å bli godkjent veileder i allmennmedisin. Han presenterte ideen på et informasjonsmøte ved Kvinneklinikken og fikk stor respons. Alle som meldte seg på i 2000 har møtt trofast opp ved hvert møte, og det lille frafallet underveis har skyldes flytting fra byen.

  Klinikk og etikk

  Klinikk og etikk

  Målet med prosjektet har vært å utvikle et trygt forum for utveksling av tanker og erfaringer fra legenes hverdag. Helland har lagt vekt på å skape en god atmosfære for lytting og dialog og har begynt alle møtene med å la stillheten råde slik at deltakerne har falt til ro. Deretter har han spurt deltakerne om noe har skjedd siden sist, og det har aldri gått lang tid før noen har tatt ordet. Resten av møtet har vært brukt til diskusjon over et tema som en av deltakerne har forberedt, vanligvis ved bruk av kasuistikker.

  Halvparten av de tretimers lange møtene har omhandlet etiske og moralske problemstillinger, rollen som gynekolog/obstetriker, håndtering av vanskelige pasienter og kommunikasjon. Den andre halvparten har vært klinisk orientert mot et praktisk tema.

  Helland sier at det har vært positivt at gruppen har vært sammensatt med deltakere på tvers av alders- og stillingsgrenser.

  – Deltakerne har fått prøve ut til dels kontroversielle standpunkt under tillit og åpenhet. Eldre overleger har måttet lytte og lære av de unges synspunkter og de unge har hatt utbytte av å drøfte problemstillinger med erfarne leger der forutsetningen er full taushetsplikt til det som foregår, sier Helland.

  Nye grupper i vår

  Nye grupper i vår

  Mange leger har banket på Hellands dør underveis for å komme med på kurset, men har fått nei. Helland har ønsket at den etablerte gruppen skulle oppleves trygg nok til at deltakerne kunne eksponere sin usikkerhet, sine feil og nesten-feil under gjensidig taushetsplikt. Han har fått mange oppfordringer om å videreføre tiltaket. I vår settes det i gang en gruppe etter samme modell som den som nylig er avsluttet, og en annen gruppe skal ta opp fostervannsdiagnostikk som et løpende tema.

  Åse Brinchmann-Hansen i Pedagogisk avdeling i Legeforeningen ble kontaktet av Harald Helland for to år siden. Han ønsket at en fra Legeforeningens sekretariat skulle være med og trekke i gang prosjektet. Brinchmann-Hansen har vært til stede ved de fleste møtene og anbefaler kollegabaserte veiledningsgrupper som et svært godt supplement til en-til-en-veiledning.

  Basert på erfaringene fra den første gruppen ved Haukeland Universitetssykehus, skal hun og Harald Helland utarbeide en metodebok med gode råd for hvordan kollegabaserte veiledningsgrupper kan settes i gang og drives ved en sykehusavdeling.

  Kontakt: Åse Brinchmann-Hansen, telefon 23 10 91 02, e-post ase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media