Vant frem i sak om tolketjenester

Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland Om forfatterne
Artikkel

Det slår Helsedepartementet fast etter tidligere å ha ment at dette er den privatpraktiserende legens plikt.

I brev fra Helsedepartementet til Pasientombudet fastslo departementet at pasientrettighetsloven innebærer en plikt for privatpraktiserende spesialister til å skaffe og betale tolk for fremmedspråklige pasienter. Departementet har etter oppfordring fra Legeforeningen endret standpunkt og slår i brev datert 7.11. 2002 fast at tolketjenester er et kommunalt ansvar. I brevet heter det at kommunen skal dekke utgifter til tolk.

Legeforeningen hevdet overfor departementet at dette var en uriktig lovforståelse og bad om ny vurdering. Legeforeningen viste også til at dagens betalingssystem ikke er tilrettelagt for tolketjenester ved at privatpraktiserende leger er næringsdrivende, men har bundet prisfastsettelse. Inntekter baseres på trygderefusjoner, driftstilskudd og egenandeler fra pasientene. Dette har Legeforeningen nå fått medhold for i Helsedepartementet.

Anbefalte artikler