Lønnsom ultralydscreening for aortaaneurisme?

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Britiske forskere har beregnet kostnadseffektiviteten ved ultralydscreening for abdominalt aortaaneurisme hos 67 800 menn i alderen 65 – 74 år. Deltakerne er rekruttert via allmennleger i fire distrikter i Sør-England. Det er The Multicentre Aneurysm Screening Study Group (MASS) som står bak den randomiserte, kontrollerte undersøkelsen. Forskerne mener at man nå har de nødvendige data som skal til for å sette i gang et nasjonalt screeningprogram blant eldre menn i Storbritannia. Undersøkelsen er publisert samtidig i BMJ (1) og Lancet .

Risikoreduksjon ved screening

I løpet av fire år ble det registrert 47 færre dødsfall relatert til abdominalt aortaaneurisme i screeninggruppen enn i kontrollgruppen, en estimert risikoreduksjon på 42 %. Gjennomsnittlig kostnad for en elektiv aneurismeoperasjon var omkring 7 000 pund, mens akutt kirurgi for samme lidelse kostet mer enn 11 000 pund. Ved hjelp av kostnadsanalyser ble prisen per sparte, kvalitetsjusterte leveår stipulert til 28 400 pund.

Forfatterne kommenterer at prisen per spart leveår er høy, men de mener den er akseptabel. De bemerker dessuten at summen vil falle til 8 000 pund per sparte leveår etter ti år.

Abdominalt aortaaneurisme blir oftest avdekket etter ruptur eller død. 75 % av pasientene dør før de kommer til sykehus og halvparten av dem som opereres, dør på operasjonsbordet. 30-dagersmortaliteten er 40 %, mens den er 5–6 % ved elektiv kirurgi. Forfatterne konkluderer med at funnene bekrefter at det er verdt å satse på rutinescreening av aortaaneurismer hos eldre menn, noe som også støttes på lederplass i BMJ (2).

Mange kritiske spørsmål

Selv om lederforfatterne R.M. Greenhalgh og J.T. Powell går inn for rutinescreening, mener de at det er viktig å reise kritiske spørsmål. De mener at oppdagelsen av et aneurisme kan føre til at kirurgen vil operere pasientene tidligere enn det er indikasjon for. Lederartikkelen bemerker at det er en økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer når man har et aortaaneurisme, og spør om pasienter som har positive funn, skal forskrives statiner og aspirin. De kommenterer også at det vil være interessant å undersøke om oppdagelsen av aneurismer endrer livsstilen til pasientene.

De kritiserer også forskernes holdning til at kvinnene ikke bør få tilbud om rutinescreening for aortaaneurisme, idet forekomsten blant kvinner er lav relatert til forekomsten blant menn. Lederforfatterne kommenterer at aortaaneurismer hos kvinner rupturerer lettere og ved en mindre diameter enn hos menn, og at dette er et argument for ikke å ekskludere kvinnene. De understreker dessuten at det er svært kontroversielt å utelate kvinner fra en nasjonal undersøkelse.

Anbefalte artikler