Bruk av fotografisk materiale fra prehospitale tjenester

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det finnes i dag moderne utstyr for fotografering og filming i svært mange ambulanseenheter. Dette utstyret brukes av ambulansepersonell, redningsmenn og leger, f.eks. til dokumentasjon fra et skadested ved ulykker. Rådet for legeetikk har fått en henvendelse fra to overleger ved et større sykehus som ber om hjelp til å utforme retningslinjer for bruk av slikt fotomateriale. De peker særlig på problemer i forhold til å «betjene medienes informasjonsbehov».

  Bilder fra et skadested kan følge pasienten og være nyttige ved utredning og behandling i sykehus. Slik bildeinformasjon er å anse som pasientopplysninger, og helsepersonell har taushetsplikt i forhold til disse.

  Bildene kan også være nyttige i en undervisningssituasjon. De kan illustrere realistiske kasuistikker og tilhørende utfordringer i skadestedsarbeidet. Bruken av bildemateriale i en slik sammenheng er langt mer problematisk. Selv om man forsøker å anonymisere både pasient og f.eks. bilvrak, vil det ofte være mulig å identifisere ulykkeshendelsen. Materialet kan også bli brukt i undervisning av personell som faktisk ikke har formell taushetsplikt.

  Rådet vil derfor oppfordre til at bildemateriale fra et skadested brukes med stor forsiktighet i undervisning. Man bør nøye vurdere nytten av materialet mot risikoen for å frigi følsomme opplysninger. Der det er mulig, må man alltid innhente pasientens samtykke.

  Journalister er ofte svært interessert i bilder eller videofilm fra et skadested. Rådets oppfatning er at man bør være særdeles tilbakeholden med å utlevere slikt materiale til mediene. I enkelte situasjoner kan det være akseptabelt å frigi situasjonsbeskrivende oversiktsbilder. Men grenseoppgangen mot vern av pasient og pårørende er vanskelig. Derfor bør man som grunnregel ikke frigi fotografisk materiale fra et skadested. Rådet kan ikke se at helse- eller redningspersonell bør føle ansvar for å «betjene medienes informasjonsbehov».

  Rådet er kjent med at mediene har tilbudt helse- og redningspersonell til dels betydelige summer for å få tilgang til bilder fra skadested. Salg av slike bilder skal også ha funnet sted. Rådet tar bestemt avstand fra slik virksomhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media