Tilbud til rusmisbrukere i statens hender?

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen har lagt frem lovforslag om at staten skal overta ansvaret for det spesialiserte behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere (1). Forslaget innebærer at helsetjenester for rusmiddelmisbrukere, som i dag er hjemlet i sosialtjenesteloven, blir omfattet av helselovgivningen.

Helsetjenester for rusmiddelmisbrukere skal ha lik tilknytning, likt lovgrunnlag og lik finansiering som andre helsetjenester. Omorganiseringen skal bidra til å rydde opp i uklare ansvarsforhold, som gjør at mange misbrukere i dag opplever at helsetjenesten i for liten grad ivaretar deres behov.

– Forslaget understreker at rusmiddelmisbrukere har de samme rettigheter når det gjelder helsetilbud som andre, mener sosialminister Ingjerd Schou.

Omorganiseringen betyr at de regionale helseforetakene fra 1. januar 2004 får ansvar for følgende institusjoner og oppgaver: – avrusing (etter henvisning) som krever tett medisinsk og helsefaglig oppfølging

  1. helsefaglig utredning og kartlegging av egnet behandlingsbehov

  2. spesialisert behandling, poliklinisk eller i institusjon

  3. sørge-for-ansvar for at det er tilstrekkelig med institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere i henhold til vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 6- 2 og 6 -2a (tvang overfor gravide og andre rusmiddelmisbrukere)

Det ligger i forslaget at både fylkeskommuner, kommuner og staten får ansvar for rusmiddelmisbrukere: Kommunen skal ha hovedansvar og koordineringsansvar for behandlingen og omsorgen, mens fylkeskommunen har ansvar for institusjoner og tiltak for spesialiserte sosiale tjenester og omsorg for rusmiddelmisbrukere.

Flere høringsinstanser, blant annet Legeforeningen, er kritiske til å skille mellom ansvar for helse og omsorg, fordi det kan skape gråsoner og fragmentering snarere enn helhet.

Det er ikke bestemt når Stortinget skal behandle saken. Les hele lovforslaget: http://odin.dep.no/sos/norsk/publ/otprp/044001-050008/index-dok000-b-n-a.html

Anbefalte artikler