Kjønn og bosted påvirker psykisk helse

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det viser en landsdekkende tverrsnittsundersøkelse av befolkningens psykiske helse, livsstil, sosiale nettverk, sivil status, inntekt, utdanning samt geografi. 9 735 personer har deltatt i undersøkelsen.

Materialet viser at det er en signifikant sammenheng mellom psykisk helse og sosioøkonomisk status (inntekt/utdanning), både hos menn og kvinner. Forskjeller mellom kjønnene viser seg ved at inntekt har størst betydning for menn, mens utdanning får størst utslag for kvinnene.

– Betydningen av høy inntekt og utdanning reduseres for begge kjønn når det kontrolleres for sivil status, livsstil og sosial støtte. Dette tyder på at effekten av høy sosioøkonomisk status også bidrar til gode relasjoner til andre mennesker, og en livsstil som er positiv for den psykiske helsen, sier Marit Rognerud ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun har ledet undersøkelsen.

Hyppigst hos kvinner

Hyppigheten av psykiske plager og lidelser var størst hos kvinnene som deltok i undersøkelsen.

– Til tross for at menn har mindre sosial støtte og bedre inntekt, rapporterer de generelt mindre symptomer på psykiske plager og lidelser enn kvinnene. Forskjellene i sosioøkonomisk status eller forskjellig nivå av noen av de andre målte variablene, kan likevel ikke forklare de store kjønnsforskjellene i forekomst av psykiske plager og lidelser, utdyper Rognerud.

Best i vest

Undersøkelsen viser at hyppigheten av psykiske plager varierer signifikant mellom ulike geografiske områder, både for kvinner og menn. For kvinner peker Hedmark/Oppland og Nord-Norge seg negativt ut, mens Østlandet kommer relativt dårlig ut for menn. Hyppigheten av psykiske lidelser er størst i Oslo, og der noe mer uttalt for menn enn kvinner (1).

– For begge kjønn finnes den laveste hyppighet av psykiske plager på Vestlandet, opplyser Marit Rognerud.

Undersøkelsen baserer seg på data fra Helse- og levekårsundersøkelsen i 1998, og er utført av Rognerud i samarbeid med Odd Steffen Dalgard og Bjørn Heine Strand.

Hovedfunnene i undersøkelsen (2) ble presentert i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Materialet vil også bli diskutert i to artikler i kommende nummer av Norsk Epidemiologi .

Anbefalte artikler