Helseministeren vil ha mer åpenhet i helseforetakene

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

– Det er uakseptabelt at sakslister til styremøter i et helseforetak offentliggjøres dagen før møtet finner sted, sa helseminister Dagfinn Høybråten da han innledet på Redaktørforeningens høstmøte i oktober. Han lovet å følge opp hvordan offentlighetsloven praktiseres i helseforetakene.

Høybråten understreket plikten til å praktisere såkalt meroffentlighet, det vil si å følge Stortingets oppfordring om å gi hvem som helst innsyn i forvaltningens dokumenter, selv om det lovteknisk sett er adgang til å unnta dem.

Berettiget kritikk

Høybråten pekte på at også ansatte og brukerorganisasjoner trenger innblikk i styrearbeidet, slik at de kan sette sakene på dagsordenen før beslutninger blir fattet. Er informasjonen for overfladisk eller lite til-gjengelig, kan det få konsekvenser for disse gruppenes medvirkning i beslutningsprosessen (1).

En kartlegging som Helsedepartementet har utført blant helseforetakene, viser flere eksempler på at klager fra journalister har vært berettiget: Grunnlagsdokumenter ble ikke offentliggjort i god nok tid, og det var svikt i informasjonsrutinene fra helseforetakenes side.

Helseministeren viste også til at møtekart og protokoller har kryptiske formuleringer, og at både styreledere og administrerende direktører er vanskelige å få i tale.

– De regionale helseforetakene er kommet lengst i utviklingen av en åpenhetskultur, mente Høybråten. – Alle fem har egne sider på Internett og legger ut sakslister fire til sju dager før styremøtene. Protokoller er også lette å få tak i, men det er et stort forbedringspotensial for mange av under-foretakene selv om det regionale foretaket har gitt instruks om åpenhet, sa han.

På ny i Stortinget

Som omtalt i Tidsskriftet tidligere (2), har åpne dører til styrerommene flere ganger vært debattert i Stortinget. Nå er det igjen fremmet et forslag om åpne dører. Denne gang fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som ber regjeringen gripe inn, og pålegge møteoffentlighet som en del av saksbehandlingen. Forslaget skal behandles i løpet av høstsesjonen.

– Spørsmålet om større åpenhet i foretakene er viet spesiell oppmerksomhet i budsjettproposisjonen for 2003, lyder det foreløpige svaret fra helseministeren.

Anbefalte artikler