– Gi lisens til flere leger over 75 år

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

– Eldre leger skal ikke miste autorisasjonen over natten, eller fordi de ikke ønsker å jobbe mer enn 20 %, mener stortingsrepresentantene Alvheim og Nesvik. Illustrasjonsfoto

Det mener stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik (begge Frp) som har bedt regjeringen endre helsepersonellovens forskrift på dette punkt. Forslaget er fremsatt i et dokument 8-forslag (1), som skal behandles i Stortinget før jul.

Uforsvarlighet ikke dokumentert

Alvheim og Nesheim viser til at et stort antall av de 951 leger som i dag er over 75 år, er fratatt retten til den yrkesutøvelsen de er utdannet for. De mener at dette er krenkende og urimelig, tatt i betraktning at mange eldre leger har beholdt både innsatslyst og -evne. De reagerer også på det de hevder er en økning i antall kontrollpunkter i ny og gammel lovgivning: Etter helsepersonelloven kan legen innvilges forlenget lisens for to år om gangen, tidligere fikk de lisens for tre år. Etter fylte 80 år kan lisens innvilges for ett år om gangen, mot tidligere for to år.

– I den grad mental svekkelse hos fungerende leger skulle være noe problem, bør det løses på annet vis enn ved å gripe inn ved en tilfeldig valgt aldersgrense, argumenterer representantene fra Fremskrittspartiet.

De legger til at det ikke finnes dokumentasjon på at eldre leger bør fratas autorisasjon fordi de har drevet uforsvarlig virksomhet: – Ifølge Helsetilsynet var ingen av de 15 legene som mistet lisensen i 2001, over 75 år. I årene før det har det heller ikke vært noen over 60 år som har mistet lisensen.

Enig i forslaget

I anledning Stortingets behandling av saken har en delegasjon fra Legeforeningen vært til stede på høring i sosialkomiteen.

– Vi er enig med forslagsstillerne. Dersom det ved en vurdering ikke er noe å anmerke, mener vi at legene uavhengig av økonomiske og avtalerettslige forhold, bør kunne fortsette i sin praksis med fulle rettigheter, sier Terje Vigen, leder av Legeforeningens helsepolitiske avdeling. Han gir honnør til Eldre lægers forening som i flere år har hatt kjempet mot bortfall av autorisasjon fra den ene dagen til den andre (2). – Det er deres engasjement som nå kan føre til endringer i forskriften, sier Vigen.

Forslaget fra de to stortingsrepresentantene innebærer at det ikke lenger skal legges vekt på omfanget av den pasientrettede virksomheten, når en lege søker om forlenget lisens. I gjeldende forskrift er det en bestemmelse om at virksomheten ikke bør være mindre enn 20 %.

Legeforeningens holdning er ikke fullt så kategorisk. – Istedenfor å se helt bort fra omfang som kriterium, ønsker vi ikke at det fastsettes noen nedre grense, men at det tydeligere kommer frem i forskriften at det skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering om at vilkårene for lisens foreligger, sier Terje Vigen.

Knapphetsgode

Vigen presiserer at denne saken ikke må forveksles med den avtalefestede retten eldre, privatpraktiserende spesialister har til å forlenge driftsavtaler etter fylte 70 år.

– Det er korrekt at Legeforeningen har ønsket å utvide adgangen til å forlenge driftshjemlene til etter fylte 75 år. Men etter sykehusreformen skal slike avtaler inngås med de regionale helseforetakene. I rammeavtalen som det skal forhandles om i høst, blir neppe dette punktet berørt, heller ikke for leger i alderen 70–75 år, opplyser Nils Grytten i Legeforeningens forhandlingsavdeling.

– Det er knapphet på spesialisthjemler innen de fleste fagområder og det er oftest mange søkere til hjemlene, utdyper Grytten. – Et annet aspekt å ta hensyn til er behovet for en viss nyrekruttering blant avtalespesialistene. Adgangen til forlengelse etter fylte 70 år bør derfor brukes med varsomhet, og hovedregelen bør være at ledige driftshjemler lyses ut og besettes av ny lege.

Anbefalte artikler