Felles kvalitetsforskrift for sosial- og helsetjenester til eldre

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Ingjerd Schou

I dag sorterer disse tjenestene under Sosialdepartementet, mens gjeldende kvalitetsforskrift er nedfelt i lov om kommunehelsetjenesten. Regjeringen foreslår en felles forskrift og stiller krav til kommunene om skriftlige prosedyrer for å sikre at alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester får dekket sine grunnleggende behov (1).

Mer forsvarlig for demente

Sosialminister Ingjerd Schou (H) mener at den nye kvalitetsforskriften vil føre til at brukerne får bedre oversikt over hvilke rettigheter de har. Blant annet skal kommunene ha ansvar for å sørge for nødvendig medisinsk undersøkelse, behandling og rehabilitering – enten den gamle mottar hjelp fra hjemmetjenesten eller er pasient i sykehjem.

Departementet minner om at kommunene fra juni 2001 ble pålagt plikt til å føre internkontroll med tjenester som er nedfelt i sosialtjenesteloven. Sosialministeren mener at samordning av regelverket for sosial- og helsetjenestetilbudet, er nødvendig. Det innebærer forskriftsfestet rett til ro og et skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv. Imidlertid vil punktet om rett til enerom bare gjelde langtidsopphold i sykehjem og for personer i boformer som krever heldøgns omsorg og pleie, presiserer Ingjerd Schou.

Får ikke mer penger

Et mål med handlingsplanen for eldreomsorgen (2) har vært å sluttføre eneromsreformen innen 1. januar 2003. Ifølge prognoser utarbeidet av fylkesmennene vil reformen være oppfylt i 2005. Da vil det på landsbasis være 39 000 ensengsrom og 1 300 dobbeltrom, og en dekningsgrad på 96,5 %.

Sosialdepartementet anslår at eneromsreformen krever nesten 10 000 nye sykehjemsplasser. Staten bidrar med 8,5 milliarder kroner, mens kommunene må bidra med 3–4 milliarder kroner. Ifølge departementet vil kommunene være i stand til å oppfylle kravene i den nye forskriften uten ytterligere kompensasjon fra staten.

Regjeringen tar sikte på at forskriftsendringene kan tre i kraft fra 1. mars 2003. Departementet er imidlertid klar over at enkelte kommuner ikke vil oppnå lovfestet eneromsdekning før 2005, og understreker at tilsynsmyndigheten skal ta hensyn til at en del kommunale byggeprosjekter først må ferdigstilles.

Høringsfrist for forslaget er 14. januar 2003.

Anbefalte artikler