Lungekreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har med interesse, men ikke uten forundring, lest to artikler og en leder om lungekreft i Tidsskriftet nr. 23/2002 (1 – 3). Spørsmålsstillingen er om behandlingen er god nok, eller om flere burde opereres (2), og om ikke alle bør få utført preoperativ mediastinoskopi (3). Sett i et litt større perspektiv, er det bred, sågar meget bred internasjonal enighet om at pasienter med lungekreft som ikke har klart patologiske metastaser påvist ved CT eller annen preoperativ diagnostikk, bør ha en undersøkelse med¹⁸F-FDG PET (positronemisjonstomografi). En rekke publikasjoner de senere år (bl.a. 4 – 6) angir at i størrelsesorden 20 % av pasientene som blir operert, har spredning og ikke burde vært operert. Tilsvarende, vel 20 % av dem som har forstørrede lymfeknuter, har ikke spredning og burde opereres.

  Vår forundring bunner i at verken forfattere eller Tidsskriftets faglige medarbeidere setter Tidsskriftets artikler i et litt større perspektiv. I en diskusjonssammenheng bør det påpekes at i verden utenfor Norge er PET blitt et sentralt verktøy i preoperativ evaluering av lungekreftpasienter. Det hører med også i «internt norske» diskusjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media