Revisjon av fastlegeavtale i Oslo

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Forhandlingene om den nye rammeavtalen for allmennpraksis i fastlegeordningen for leger i Oslo kommune er i mål.

  Artikkel

  Av de viktigste endringer som er gjort i den nye avtalen kan nevnes:

  Ansvar for kurativ praksis

  Ansvar for kurativ praksis

  I avtalen presiseres det at legens kurative forpliktelser gjelder innenfor åpningstid. Dette er ikke en realitetsendring i forhold til tidligere, men det var likevel en nødvendig klargjøring i avtalen for å skape forutsigbarhet og klare ansvarsforhold mellom leger og kommunen.

  Øyeblikkelig hjelp

  Øyeblikkelig hjelp

  Den tidligere bestemmelsen om akutt legehjelp er korrigert slik at den blir mer i samsvar med formålet. Den nye bestemmelsen bruker betegnelsen øyeblikkelig hjelp, og med dette forstås øyeblikkelig hjelp slik dette er definert i helsepersonelloven § 7 («påtrengende nødvendig»). Det fremkommer nå av avtalen at fastlegens øyeblikkelig hjelp-ansvar for pasienter på listen, er begrenset til den avtalte åpningstid. Utenfor den avtalte åpningstid, eller i de tilfeller fastlegen av ulike årsaker ikke selv kan gi den nødvendige undersøkelse og behandling innenfor åpningstiden, skal kommunens legevaktsystem benyttes. Det samme gjelder for pasienter som ikke har fastlege i kommunen eller står utenfor ordningen.

  Administrasjon av praksis ved fastleges avslutning av praksis og ved fastleges død

  Administrasjon av praksis ved fastleges avslutning av praksis og ved fastleges død

  Det har i noen konkrete saker oppstått tvil om kommunens forpliktelser ved praksisinnehavers død og gjenværende legers rett til midlertidig å videreføre praksisen. Det er på denne bakgrunn inntatt en bestemmelse som slår fast at gjenværende leger i gruppepraksis midlertidig kan overta ansvaret for avdødes pasienter, herunder motta basistilskudd, frem til overdragelse av praksisen. Det er også fastsatt at dersom gjenværende leger ikke ønsker dette, skal kommunen skaffe vikar i praksisen.

  Tilsvarende gjelder når en lege etter utløpt oppsigelsestid avslutter praksisen og bydelsadministrasjonen ikke har inngått avtale med ny lege om drift av praksis med virkning fra tidspunktet for uttreden.

  Sentralt partssammensatt utvalg

  Sentralt partssammensatt utvalg

  Det er nedsatt et sentralt partssammensatt utvalg mellom kommunen og Den norske lægeforening som skal bidra til at praktiseringen av fastlegeordningen skjer på en hensiktsmessig måte. Utvalget møtes ved behov og behandler spørsmål om forståelsen av avtalen og andre spørsmål av betydning for driften av fastlegeordningen.

  Deleliste

  Deleliste

  Det er inntatt et nytt punkt om deleliste. Dette innebærer at en lege over 60 år har rett til å dele fastlegeliste med en annen lege med sikte på nedtrapping og overføring av praksisen til denne legen. Forutsetningene for slik deling er at praksisinnehaver skal fratre senest ved fylte 67 år og at legenes praksis drives i samme legesenter. Maksimal listelengde er til sammen 2 500, men listelengden kan ikke økes med mer enn 25 % beregnet ut fra listelengden ved etableringen.

  Ved deling skal kommunen formelt forestå kunngjøring og tildeling. Praksisinnehavers uttalelse om hvem som skal tilbys den delte hjemmel skal imidlertid tillegges avgjørende vekt. Dette vil sikre at praksisinnehaver får tilstrekkelig innflytelse i prosessen. De to legene må på vanlig måte seg imellom ble enig om de økonomiske betingelsene for den ordinære driften og overføringen av praksisen.

  Kvalitetskrav til vikarer ved legevakt

  Kvalitetskrav til vikarer ved legevakt

  Det har vist seg nødvendig å sette opp visse basiskrav til de vikarer som kan benyttes ved den kommunalt organiserte legevakten når fastlegen selv ikke dekker vakten. Som kvalifisert vikar regnes heretter:

  • – annen fastlege

  • – annen fastleges egen vikar

  • – allmennpraktiker uten fastlegeavtale

  • – lege som kan dokumentere tilstrekkelig allmennpraksis i Norden

  • – lege med annen klinisk spesialistkompetanse

  • – lege med annen klinisk stilling i sykehus og minimum to års praksis

  • – lege som kommunen etter særskilt søknad anser kvalifisert

  Legevaktetaten skal opprette og vedlikeholde et register over kvalifiserte vikarer som er tilgjengelig for fastlegene. Skulle praktiseringen av fritaksbestemmelsene føre til mangel på fastleger/allmennleger i Oslo som kan dekke vaktordningen, kan det inntas utenforstående kvalifiserte leger i ordningen, etter forutgående drøftinger i samarbeidsutvalget for legevakten.

  Økninger i honorarsatser

  Økninger i honorarsatser

  Godtgjøring for legevakt er økt med 6,4 % i tråd med endringene i normaltariffoppgjøret i år. Beredskapsgodtgjørelsen blir etter dette:

  mandag–fredag: kr 64

  lørdag–søndag: kr 85

  helg–høytid: kr 96

  For godtgjøring ved legevaktsentral i tidsrommet kl 23–08 vil bare spesialister i allmennmedisin ha krav på høyere godtgjøringssats (spesialisttillegget). Følgende satser gjelder i den nye avtalen:

  Ikke-spesialist i allmennmedisin: kr 745

  Spesialist i allmennmedisin: kr 851

  Også betalingen for allmennmedisinsk offentlig legearbeid er økt i samsvar med den prosentvise endringen av basistilskuddet. Den nye satsen er kr 497 per time. Merk at de nye satsene gjelder fra 1.7. 2002. Det innebærer at den enkelte har krav på etterbetaling for arbeid som har funnet sted etter 1.7. 2002.

  Avtalen ute på nett

  Avtalen ute på nett

  Du finner avtalen på Legeforeningens Internett-sider. Klikk på Lønn og avtaler i den horisontale menyen på åpningssiden, og velg deretter Lønn og avtaler: Privatpraktiserende leger fra menyen på venstre side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media