– Vi tar jobben, men krever ressurser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Oppgaver kan gjerne flyttes til fast-legene forutsatt at vi har nok fastleger, avtalte rammebetingelser og et godt nettverk av lokalsykehusfunksjoner.

  Artikkel

  Det mener Kjell Maartmann-Moe som er leder av Alment praktiserende lægers forening.

  – Myndighetene må være liberale med å opprette nye hjemler etter hvert som oppgavene flyttes ut slik at pasientene får god service og fastlegesystemet ikke blir overbelastet, sier han.

  Aplf-lederen påpeker nødvendigheten av gode samarbeidsarenaer for første- og annenlinjetjenesten: – Fastlegeordningen har ført til økende kravmentalitet fra sykehusene. Sykehusene overfører oppgaver til førstelinjetjenesten uten å diskutere det med oss. Vi har eksempler på at sykehusleger bestemmer at pasienten skal sykmeldes, men pålegger allmennlegen å gjøre skrivearbeidet ofte uten at epikrisen finnes på fastlegens bord. Slikt kan vi verken by pasientene eller hverandre som kolleger, sier Maartmann-Moe.

  Han ønsker at det opprettes formelle fora for gjensidig, forpliktende samarbeid om fordeling av oppgaver og ressurser. – Bedre samarbeid krever også at fastlegene kommer inn i styrene i foretakene på alle nivåer og at ordningen med allmennmedisinske praksiskonsulenter ved alle større avdelinger blir innført over hele landet, sier han (se side 2493).

  Aplf-lederen understreker at et nytt finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten først og fremst må tilgodese de eldre syke med mange, alminnelige problemer.

  – Disse pasientene blir stadig flere og det må lønne seg å behandle dem skikkelig. Derfor må DRG-systemet videreutvikles med tanke på denne gruppen, sier Maartmann-Moe.

  Han ser positivt på at allmennleger skal få henvisningsrett til godkjente private klinikker. – At en søknad først skal godkjennes ved et sykehus før den går til et privat tjenestetilbud, er et tungrodd system som kan føre til konkurransevridning og unødvendige forsinkelse for pasienten, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media