Mot færre og større helseforetak i Helse Øst

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Helse Øst RHF arbeider for fullt med planene om å endre foretaksstrukturen fra 2003. Det foreslås en reduksjon fra 15 til seks helseforetak, noe styret mener vil forbedre både ressursbruken og helsetjenesten.

  Artikkel

  Dette kommer frem i sluttrapporten om langsiktig organisering og funksjonsfordeling som styret i Helse Øst RHF har sendt ut på høring. Rapporten tar også til orde for en rekke målrettede tiltak som skal bedre helsetilbudet innen psykiatri og akuttmedisin.

  Slår sammen somatikk og psykiatri

  Slår sammen somatikk og psykiatri

  Helse Øst RHF ønsker seg seks helseforetak mot dagens 15. Planen er at sykehusene i Hedmark og Oppland skal danne ett foretak. Ski sykehus, Folloklinikken og Aker universitetssykehus blir et annet. I Østfold skal Psykisk helsevern Østfold inngå i samme foretak som Sykehuset Østfold. I Oslo skal barne- og ungdomspsykiatrien slås sammen med Ullevål universitetssykehus (1), mens Blakstad sykehus og Bærum sykehus i Akershus skal danne ett foretak. Akershus universitetssykehus fortsetter å være eget foretak.

  – Helse Øst RHF vil slå sammen somatikk og psykiatri, slik at tilbudene blir samorganisert i helseforetakene, understreker administrerende direktør Tor Berge. Han påpeker at det innen psykiatrien skal settes særlige ressurser inn i arbeidet med spiseforstyrrelser og forebygging av selvmord. Innen akuttmedisin er målet at alt ambulansepersonell skal ha samme type kompetanse. Det skal også satses mer på akutt hjertebehandling ved at ambulansene skal ha mobilt EKG-apparat samt mulighet for å kunne igangsette trombolytisk behandling utenfor sykehus.

  – Færre og større helseforetak vil gi bedre oversikt over ressursene. Det enkelte helseforetak skal sørge for at befolkningen i sitt område får et fullverdig tilbud innen somatikk og psykiatri. Færre foretak betyr også mindre administrasjon og enklere rutiner. Vi blir ikke lenger hemmet av fylkesgrensene, og kan utnytte kapasiteten bedre, sier Berge.

  Avgjøres 30. oktober

  Avgjøres 30. oktober

  Siden april har Helse Øst RHF arbeidet intenst med planene for en fremtidig funksjonsfordeling og en omorganisering av helseforetaksstrukturen i regionen. Dette har skjedd gjennom en rekke prosjektgrupper og ved at man har innhentet ideer og endringsforslag fra fagmiljøer, politikere, utdanningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.

  – Det har kommet inn nærmere 140 innspill. Slike innspillsrunder i forkant av beslutningene gir folk mulighet til å påvirke prosessen, sier Tor Berge.

  Sluttrapporten, som er lagt ut på Internett (2), er ute på høring i de enkelte helseforetakene. Rapporten, helseforetakenes innstillinger og dialogmøter med ulike fag- og brukerorganisasjoner, skal danne grunnlaget for en endelig innstilling til styret i Helse Øst RHF. Innstillingen blir offentlig og styret behandler saken 30.oktober.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media