Hagen-utvalget vil gi fastlegen flere oppgaver

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Et nytt finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten skal stimulere til at en større del av tjenestene blir utført utenfor sykehus. Det betyr flere oppgaver på fastlegene og at private helsetilbydere trekkes sterkere inn.

  Artikkel

  – Egne takster for fastlegene og avkorting av poliklinikktakstene kan bli aktuelle virkemidler for å stimulere til dette, sa utvalgsleder Terje P. Hagen da han presenterte status for utvalgets arbeid på et møte for administrativt ansatte i helseforetakene nylig. Et viktig mål for det nye finansieringssystemet er en mer effektiv ressursbruk i spesialisthelsetjenesten og at pengene skal følge pasienten (1).

  For å sikre like vilkår mellom offentlige og private tilbydere, sa Hagen at det skal satses på langsiktige kontrakter slik at det lønner seg for private å investere i personell og utstyr så de kan hevde seg i konkurransen.

  Utvalget vil foreslå et klarere skille mellom bestiller og utfører av spesialisthelsetjenester. Den mest sannsynlige modellen er at de regionale helseforetakene blir delt i to seksjoner – en bestillerorganisasjon og en eierseksjon.

  Terje P. Hagen levnet ingen tvil om at DRG-systemet fortsatt skal være hovedelementet for behandling av somatiske pasienter.

  – DRG-systemet skal videreutvikles. Høyspesialisert behandling må inkluderes og det må vurderes om også poliklinikkfinansieringen må inn i DRG-systemet, sa Hagen. Han ville ikke begi seg inn på noen prosentvis vekting mellom ramme- og stykkprisfinansiering.

  Utvalget har spurt seg om videreføring av systemet vil føre til nedprioritering av grupper som ikke er DRG-klassifiserbare, for eksempel innen psykiatrien. Hagen innrømmet at man har mangelfulle data på hva som finnes av inntektssystemer for psykiatri og habilitering.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=12073

  Hagen-utvalget
  • Utvalget ble oppnevnt av Bondevik-regjeringen i februar 2002 og skal foreslå et nytt, enkelt finansieringssystem for hele spesialisthelsetjenesten.

  • Systemet skal tilpasses sykehusreformen og være enhetlig for alle spesialisttjenester.

  • Utvalget skal levere en offentlig utredning innen 31.12. 2002.

  • Les mer: www.dep.no/hd/norsk/dep/utvalg/042071- 990020/index-dok000-b-n-a.html

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media