Kjønnsforskjellene i risiko for koronar hjertesykdom

Ingrid Os Om forfatteren
Artikkel

I en interessant artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2002 lanserer Kaare Bønaa en teori om at årsaken til at kvinner og menn har forskjellig risiko for koronar hjertesykdom, er testosteroninduserte forskjeller i HDL-kolesterolnivå (1).

Betydningen av testosteron som en mulig forklaringsmodell for kjønnsforskjellen i koronar hjertesykdom har vært diskutert i flere år (2). Mens epidemiologiske tverrsnittsstudier viser sammenheng mellom nivåene av endogent testosteron og HDL-kolesterol, viser kliniske studier at testosteronbehandling oftest er forbundet med en reduksjon i HDL-kolesterolnivå. Resultatene om testosteroneffekt på ulike lipidfraksjoner har vært inkonsistente og svært variable.

Ut fra studier synes testosteron å være inverst forbundet med koronar hjertesykdom (3, 4), og disse studiene sår tvil om betydningen av høyt testosteronnivå for utviklingen av kardiovaskulær sykdom. Allerede i 1940-årene ble testosteron gitt til menn med angina pectoris. Insidensen av koronar hjertesykdom øker hos menn når testosteronnivåene synker.

En del studier har vist gunstig vaskulær effekt av testosteron. Bl.a. har infusjon av testosteron direkte i koronarkar gitt økt gjennomblødning, og anginaterskelen bedres ved bruk av transdermal testosteronbehandling. I dyreksperimentelle studier er det vist at testosteron kan bremse utviklingen av aterosklerose, og dette kan ha sammenheng med konvertering av testosteron til 17- β -østradiol. Derimot er det i humane data ikke funnet holdepunkter for at gunstige vaskulære effekter av testosteron skyldes konvertering til østradiol.

På samme måte som for østrogener kan det tenkes at effekten av androgener på karseng og på kardiovaskulære risikofaktorer er avhengig av type androgen, administrasjonsform og på hvilket tidspunkt og under hvilke omstendigheter i livet slik behandling blir gitt. Endogene androgener kan også være av betydning.

I motsetning til hos menn, hvor lave testosteronverdier synes å være uheldig, er det hos kvinner mer konsistens i holdepunktene for at høye androgennivåer er assosiert med kardiovaskulære risikofaktorer og utvikling av koronar hjertesykdom (5, 6).

Det er naturlig å tenke seg at kjønnshormoner spiller en nøkkelrolle for utviklingen av koronar hjertesykdom, men hvordan og hvor mye kjønnshormoner (androgener og østrogener) betyr for utviklingen av koronar hjertesykdom hos kvinner og menn, synes fortsatt å være langt fra kartlagt.

Anbefalte artikler