Lengre konsultasjon hos byleger

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

God, men kjapp behandling er pasientenes dom etter besøk hos allmennleger. Illustrasjonsfoto

Det er en kjensgjerning at pasienter flest er tilfreds med den medisinske behandlingen de får hos legen sin, men at det er stor misnøye med den korte tiden konsultasjonene varer. En studie publisert i BMJ (1) viser at det er langt mer enn legens personlighet og kulturbakgrunn som bestemmer konsultasjonens varighet. Også karaktertrekk og egenskaper hos pasienten har noe å si.

Forskjell på 11/2 minutt

Forskere har studert videoopptak av 3 674 pasientkonsultasjoner hos 190 allmennleger i seks europeiske land med ulike helsesystemer. Analysene avdekket en rekke interessante funn: Den gjennomsnittlige konsultasjonstiden var 10,7 minutter. Leger i Belgia og Sveits brukte lengst tid på pasientene, mens kollegene i Tyskland og Spania hadde det mest travelt. Konsultasjonstiden i Nederland og Storbritannia lå midt imellom.

I bypraksiser var konsultasjonene 1,5 minutter lengre enn i legepraksiser på landet. Konsultasjoner med kvinnelige pasienter varte ett minutt lenger enn konsultasjoner med mannlige pasienter. Konsultasjoner som omhandlet minst én ny problemstilling, varte 51 sekunder lenger enn konsultasjoner der kontaktårsaken var kjent fra før. Legebesøket hadde også lengre varighet dersom det var psykiske årsaker til konsultasjonen.

Studien viste også at konsultasjonsvarigheten øker med 1,2 sekunder for hvert pasientår; jo eldre pasienten blir, jo lengre blir konsultasjonstiden. Et annet funn som kanskje ikke er så overraskende, er at konsultasjonstiden forkortes i takt med legens arbeidsbyrde. Legens kjønn eller alder og pasientens utdanningsnivå ser ikke ut til å påvirke konsultasjonens varighet.

De pasienter som tidsmessig får mest ut av sitt legebesøk, er ifølge forfatterne kvinner med psykososiale problemer som oppsøker allmennleger i bypraksiser.

Anbefalte artikler