Solid oppmøte på medlemsmøte for spesialistene i Oslo og Akershus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) arrangerte i juni medlemsmøte for medlemmer i Oslo og Akershus i Legenes hus. Med over 100 påmeldte deltakere ble det etter hvert trangt om plassen.

  Artikkel

  Hovedtemaet for møtet var de praktiserende spesialistenes rolle og forankring etter statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Avdelingstillitsvalgt for PSL i Oslo, Marit Andvig, innledet med å redegjøre for yrkesforeningens holdning, og sa at den største frykten var at driftstilskuddsavtalene skulle legges inn eller forvaltes av sykehusavdelingene.

  – Vi er betenkt over delegeringen av avtaleansvaret til de underliggende helseforetakene, som kan gi uforutsigbar håndtering av de praktiserende spesialistenes avtaleverk. En slik delegering har også vist seg å gi grobunn for faglig og administrativ detaljstyring fra sykehus og sykehusavdelinger enkelte steder i landet, sa Andvig. Hun viste også til at helseminister Dagfinn Høybråten på Legeforeningens landsstyremøte gav klart uttrykk for at forankringen av de praktiserende spesialistenes avtaler bør ligge på regionalt nivå, og ikke hos det enkelte sykehusforetak.

  PSL anser det som viktig at spesialistene innen hver region får en ren enhetlig forvaltning. – Mange forhold taler for dette, sa Andvig, og trakk frem at de regionale helseforetak får sentral administrasjon over en yrkesgruppe som står for over 40 % av alle polikliniske spesialistkonsultasjoner.

  – De regionale helseforetak får bedre mulighet til regional planlegging av spesialistbehovet og lokalisering og det blir en enhetlig praktisering av avtalene rundt driftstilskudd. Man kan dermed klare seg med færre personer i administrasjonen i de regionale foretak til å ta seg av spesialistenes avtaleforhold, fremfor å måtte bruke ressurser i hvert av de lokale foretak, sa Marit Andvig.

  – Samarbeidsprosjekter med spesialistene vil også være enklere å administrere og sannsynligvis lettere å gjennomføre når det styres fra Helse Øst, avsluttet hun.

  Desentralisering må til

  Desentralisering må til

  Fagsjef Anne Selstad ved enhet for praktiserende spesialister ved Aker universitetsykehus HF opplyste at det regionale helseforetaket (Helse Øst RHF), så langt ikke hadde truffet beslutninger om den fremtidige innretningen på forvaltningen av driftstilskuddsavtalene, men at saken nå er under utredning. – To mulige veier peker seg ut så langt. Enten en desentralisering hvor avtalene legges inn under de enkelte helseforetak eller en sentralisering hvor avtalene i regionen forvaltes fra ett kontor, sa Selstad.

  Det kom neppe som noen stor overraskelse at de fremmøtte spesialistene gav entydig uttrykk for at den siste modellen måtte velges, og at en plassering av forvaltningsansvaret for driftstilskuddsavtalene til helseforetakene vil være ødeleggende for privat spesialistpraksis og samhandlingen med sykehusene. En del påpekte også at utredningsarbeidet som nå var i gang i det regionale helseforetak skjedde totalt uten medvirkning fra praktiserende spesialister. Selstad lovet å bringe forsamlingens klare budskap tilbake til Helse Øst RHF.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media