Forhandlingssjefen svarer:

Øyvind Sæbø Om forfatteren
Artikkel

Innlegget fra Lars E. Gleditsch viser utvilsomt at foreningen står overfor store utfordringer på flere plan når en større andel av lønnen skal forhandles lokalt. Gleditsch spør om ikke avlønningen for allmennleger med privat praksis og tilpliktet kommunal deltidsstilling fortsatt bør forhandles sentralt.

Viljen til å gi gode lønnsvilkår for tilpliktede deltidsstillinger har erfaringsmessig ikke vært stor hos våre kommunale motparter. Med unntak for kommuner med ellers høy gjennomtrekk av allmennleger er disse deltidsstillingene stort sett blitt plassert ned mot minstelønnsplasseringen.

Frem til 31.5. 2002 har derfor denne gruppens lønn i realiteten faktisk blitt fastsatt gjennom sentrale forhandlinger. Det har, som Gleditschs redegjørelse også viser, på ingen måte gitt en tilfredsstillende lønnsutvikling for så vidt gjelder lønn for deltidsstilling. Når Legeforeningen støtter et prinsipp hvor en større del av lønnsdanningen skjer lokalt, er det med tro på at dette som helhet gagner våre medlemmer. Det er i den sammenheng et spørsmål om Legeforeningen skulle være avskåret fra å fremforhandle nye ordninger som vi mener vil medføre en totalt sett bedret lønnsutvikling for de fleste av våre medlemmer, fordi én gruppe (som for øvrig har den altoverveiende del av sin inntekt fra annet hold; privat praksis), kanskje ikke får like god uttelling.

Legeforeningen har trukket den konklusjon at tilstrekkelig godtgjøring for deltidsstilling for en privatpraktiserende allmennlege neppe vil kunne skje via det ordinære lønnssystemet, all den tid det uansett er tale om tilpliktede stillinger. Erfaringene så langt viser, som nevnt, at det heller ikke har gitt tilfredsstillende resultater å satse på sentrale reguleringer innen det ordinære lønnssystemet. I stedet ønsker Legeforeningen en omlegging til den ordning som er etablert for allmennlegene i Oslo, nemlig et timebasert honorar som selvstendig næringsdrivende for de pålagte allmennmedisinske oppgavene. I den nye rammeavtalen for fastlegeordningen er det åpnet for at de lokale parter i stedet for lønn kan avtale en slik honorarbasert godtgjøring for næringsdrivende. Vi håper selvsagt at dette vil bli benyttet i størst mulig grad, men det er for tidlig å si i hvilken grad legene og kommunen vil inngå slike avtaler.

Om Gleditsch ikke føler han har noen grunn til feire omleggingen av lønnssystemet i kommunal sektor, får vi håpe at han i stedet kan være glad for et forholdsvis solid normaltariffoppgjør med 6,4 % påslag på basistilskudd og takster. Fortsatt vil det være her privatpraktiserende allmennleger henter størsteparten av sin inntekt.

Anbefalte artikler