Kampen mot kreft er et globalt ansvar

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

30. juni til 5. juli ledet han den 18. internasjonale kreftkongressen som samlet rundt 3 000 deltakere i Oslo. Kongressen arrangeres hvert fjerde år i regi av Den internasjonale kreftunion (UICC), som omfatter nærmere 300 frivillige medlemsorganisasjoner, deriblant Den Norske Kreftforening som har hatt det praktiske ansvaret for årets mønstring.

Stener Kvinnsland

Fokus på forebygging

Tradisjonelt har UICC-kongressene satt søkelyset på nyvinninger innen kreftforskning og kreftbehandling. Dette har også vært den røde tråd denne gangen, men i motsetning til tidligere har det vært større oppmerksomhet rundt de globale utfordringene innen kreftomsorg og kreftforskning.

– Målet for kreftunionen er å profilere kreftsaken som et globalt anliggende. De siste årene er det kommet overbevisende mengder av epidemiologiske data som viser at kreft er i ferd med å bli et vel så stort folkehelseproblem som infeksjonssykdommene er, sier Kvinnsland. Han peker i første rekke på miljø- og livsstilsfaktorer som alkohol, tobakk, feilernæring og fedme, men også på den økende spredningen av karsinogene infeksjoner som hepatitt og humant papillomvirus.

– Det er selvsagt viktig å få frem de store fremskrittene innen bildediagnostikk, immun- og genterapi, vaksineforsk-ning og strålebehandling. Samtidig må vi ikke fjerne oss fra virkeligheten i de fleste u-land, der helsestellet preges av alvorlig ressurs- og utstyrsmangel. Derfor har UICC, gjennom denne kreftkongressen, fremhevet det enorme potensialet som ligger i forebyggende helsetiltak, sier Kvinnsland. Som eksempler nevner han undervisningsprogrammer om kosthold og tobakk, kontroll og behandling av kreftrelaterte infeksjoner og screeningtiltak som er praktisk gjennomførbare, for eksempel å ta celleprøver for å avdekke livmorhalskreft.

Global kreftplan

Verdens helseorganisasjon (WHO) er en viktig samarbeidspartner for Den internasjonale kreftunion. Under kreftkongressen la i Verdens helseorganisasjon generaldirektør Gro Harlem Brundtland frem en ny kreftplan som de to organisasjonene har utarbeidet sammen, National cancer control programmes (1).

Planen skisserer strategier for forebygging, diagnostikk og behandling av kreft, og drøfter tiltak i kreftomsorgen i relasjon til nasjonale målsettinger og tilgjengelige ressurser.

– Alle land trenger strategier i kampen mot kreft, men dette arbeidet må samordnes. Uten at fag- og forskningsmiljøer, organisasjoner, politiske myndigheter og farmasøytisk industri samarbeider og bygger allianser, hadde vi vært sjanseløse i kampen mot kreft. På dette området har de to organisasjonene sentrale roller som pådrivere, sier Stener Kvinnsland.

UICC anslår at det innen 2020 vil skje en fordobling av den globale kreftinsidensen til 20 millioner nye tilfeller årlig. Krefttypene vil imidlertid variere betydelig fra region til region. Kvinnsland er overbevist om at 60–70 % av kreftdødsfallene kan forhindres, men han understreker at dette forutsetter en bred og offensiv satsing for å spre kunnskap og stimulere til forebyggende arbeid.

Stener Kvinnsland er avtroppende leder av Den internasjonale kreftunion (UICC). Amerikaneren John Saffin overtar vervet etter ham.

Anbefalte artikler