Ny rammeavtale om allmennpraksis

Anne Kjersti Befring, Nils J. Grytten Om forfatterne
Artikkel

Av de viktigste endringer som er gjort i den nye avtalen kan nevnes:

Nytt punkt 10.8 – deleliste

Det er inntatt et nytt punkt 10.8 om deleliste. Dette innebærer at en lege over 60 år har rett til å dele sin fastlegeliste med en annen lege med sikte på nedtrapping og overføring av praksisen til denne legen. Forutsetningene for slik deling er at praksisinnehaver skal fratre senest ved fylte 67 år og at legenes praksis drives i samme legesenter. Maksimal listelengde er til sammen 2 500, men listelengden kan ikke økes med mer enn 25 % beregnet ut fra listelengden ved etableringen.

Ved deling skal kommunen formelt forestå kunngjøring og tildeling. Praksisinnehavers uttalelse om hvem som skal tilbys den delte hjemmel skal imidlertid tillegges avgjørende vekt. Dette vil sikre at praksisinnehaver får tilstrekkelig innflytelse i prosessen. De to legene må på vanlig måte bli enige om de økonomiske betingelsene for den ordinære driften og overføringen av praksisen.

Administrasjon av praksis ved fastleges død

Det har i noen konkrete saker oppstått tvil om kommunens forpliktelser ved praksisinnehavers død og gjenværende legers rett til midlertidig å videreføre praksisen. Det er på denne bakgrunn inntatt en bestemmelse i punkt 5.8 som slår fast at gjenværende leger i gruppepraksis midlertidig kan overta ansvaret for avdødes pasienter, herunder motta basistilskudd, frem til overdragelse av praksisen. Det er også fastsatt at dersom gjenværende leger ikke ønsker dette, skal kommunen skaffe vikar i praksisen.

Betaling for offentlig legearbeid

Det er inntatt en bestemmelse om alternativ godtgjøring for offentlig legearbeid. Partene lokalt kan istedenfor tarifflønn, avtale at allmennmedisinsk offentlig legearbeid skal godtgjøres som honorar som næringsinntekt per time i stedet for lønn. Satsen er kr 520 per utført time per 1.7. 2002, men skal endres med samme prosentvise endring som basistilskuddet i årene fremover. Praksiskompensasjon kommer ikke til utbetaling dersom denne ordning avtales mellom partene.

Øyeblikkelig hjelp

Den tidligere bestemmelsen om akutt legehjelp er korrigert slik at den blir mer i samsvar med formålet. Den nye bestemmelsen bruker betegnelsen øyeblikkelig hjelp og med dette forstås øyeblikkelig hjelp i samsvar med definisjonen i helsepersonelloven § 7 (påtrengende nødvendig). Legen plikter å innrette praksisen slik at pasienter med behov for slik hjelp kan mottas og vurderes.

Ellers henviser avtalen til særavtalen for leger i kommunehelsetjenesten punktene 6–8 for så vidt gjelder den enkeltes ansvar for øyeblikkelig hjelp-beredskap. Den tidligere formulering om at pasienter med behov for akutt hjelp skal overføres sin faste lege om mulig, er således tatt ut av avtalen.

Utover dette er det bare gjort mindre språklige korrigeringer/tilføyelser.

Forhandlinger om ny rammeavtale for allmennpraksis i fastlegeordningen for leger i Oslo kommune vil ikke kunne bli ferdig før over sommeren. Den gjeldende avtale vil derfor bli prolongert (forlenget) mellom partene inntil ny avtale er inngått.

Les hele rammeavtalen: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1138

Anbefalte artikler