Perinatal infeksjon og inflammatoriske mediatorer

Henrik Døllner Om forfatteren
Artikkel

Intrauterin infeksjon kan føre til prematur fødsel, og sepsis hos foster og det nyfødte barnet. Begge forhold er forbundet med økt risiko for skader på kort og lang sikt. Under en intrauterin bakteriell invasjon akkumuleres leukocytter i morkake og hinner (korioamnionitt), i navlestreng, og i fostervann. Det er også vist at konsentrasjonen av cytokiner og andre inflammatoriske mediatorer øker i fostervann.

Avhandlingens første del dreide seg om hvorvidt leukocyttinfiltrasjon i intrauterine vev er forbundet med økte konsentrasjoner av en rekke inflammatoriske mediatorer i navlestrengsblod, dvs. i barnets sirkulasjon ved fødselen. Det viste seg at alvorlig grad av korioamnionitt var forbundet med økte konsentrasjoner av proinflammatoriske cytokiner (TNF, IL-1, IL-6, og IL-8), naturlige cytokinhemmere (løselige TNF-reseptorer p55 og p75, og IL-1RA), og akuttfasereaktanten CRP. Infiltrasjon i navlestreng og navlestrengens kar var forbundet med meget høye cytokinkonsentrasjoner. Slike tilfeller opptrådte hyppigst i forbindelse med de alvorligste tilfeller av korioamnionitt, og barnet utviklet ofte sykdom etter fødselen.

Avhandlingens andre del gikk på om det var økte konsentrasjoner av mediatorer i navlestrengsblod hos nyfødte med sepsis. Nyfødte som utviklet alvorlig infeksjon i løpet av de første levedøgn, hadde høyere konsentrasjoner av både proinflammatoriske cytokiner og naturlige cytokinhemmere enn friske barn. Dette gjaldt især premature som virket syke ved fødselen.

Avhandlingens tredje del omhandlet mediatornivået hos syke nyfødte når de ble innlagt i neonatalavdelingen. Premature med infeksjon hadde økte konsentrasjoner av IL-6, p55, p75, og CRP i perifert blod, mens fullbårne i tillegg hadde økte nivåer av løselige adhesjonsmolekyler (E-selektin og ICAM-1).

I klinisk arbeid kan det være vanskelig å diagnostisere infeksjoner hos nyfødte. Man studerte derfor den diagnostiske presisjon av de inflammatoriske mediatorer. Ved hjelp av multivariat logistisk regresjonsanalyse ble det vist at CRP og IL-6 uavhengig predikerte infeksjon. En kombinert test av IL-6 og CRP var sensitiv, og lave nivåer av begge mediatorer minsket sannsynligheten for neonatal infeksjon betydelig.

Avhandlingen viser at intrauterin inflammasjon i høy grad involverer fosteret/det nyfødte barn. Det er høye nivåer av en rekke pro- og antiinflammatoriske mediatorer i barnets blod ved fødselen når det er betennelse i morkake, hinner og navlestreng. Nivået av mediatorer synes især å være høyt når det er betennelse i navlestrengen, og når barnet fødes prematurt og er infisert. Avhandlingen bidrar med kunnskap om sammenhengen mellom prenatal infeksjon og postnatal risiko for sykdom.

  • Avhandlingens tittel

  • Inflammatory mediators in perinatal infections

  • Utgår fra

  • Institutt for kreftforskning og molekylær biologi

  • Disputas 8.3. 2002

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anbefalte artikler