Metronidazolresis- tensbestemmelse av Helicobacter pylori

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halvparten av jordens befolkning har infeksjon med Helicobacter pylori, og 10 – 22 % av disse pådrar seg ulcus pepticum i løpet av livet; risikoen avhenger av hvor i verden man bor. Dessuten er infeksjonen årsak til MALT-lymfom og sannsynligvis også adenokarsinom i magesekk. Infeksjonen kan fjernes med antibiotika, men dette krever behandling med flere medikamenter samtidig. Resistensbestemmelse er besværlig, og tar lang tid. Undersøkelsen gir ofte upresise svar, og er derfor nærmest oppfattet som unyttig. Avhandlingens hovedformål har vært å vurdere forhold som bidrar til at slik resistensbestemmelse er upresis, og om mulig forbedre metoden. Ett antibiotikum er undersøkt – metronidazol.

  Inkubasjonstiden for H pylori er vanligvis 3 – 7 dager. I avhandlingens første del defineres hvilke krav som stilles til hhv. dyrkingsmedium, atmosfære og inokulat for å oppnå rik vekst av H pylori med betydelig redusert inkubasjonstid, dvs. 24 – 31 timer. For sammenlikning av vekst kreves pålitelig måling av bakteriemengde. Innledningsvis ble det derfor gjennomført en analyse som viser at den vanlig brukte kvalitative angivelsen av bakterievekst ikke er egnet. I stedet er fem ulike nye og gamle kvantitative mål for vekst utprøvd og benyttet.

  Resistensbestemmelsens pålitelighet er også avhengig av korrekt inokulat. Med inkubasjonstid på bare 31 timer oppnås resultater med meget høy reproduserbarhet, både når såkalt disk-diffusjonsmetode og E-test benyttes. Med optimal metode vises det at risikoen for behandlingssvikt øker signifikant når MIC-verdien passerer 2 µ g/ml, dvs. at det eksisterer en intermediær følsomhetssone i området 2 – 8 µ g/ml.

  I en endoskopistudie av 834 etiopiske pasienter er det videre funnet høy forekomst av ulcus pepticum, og en klar assosiasjon mellom ulcus og H pylori-infeksjon. Følsomhet for både metronidazol og doksycyklin er lavere i Etiopia enn i Norge. Dette kan delvis forklares med at etiopierne bruker metronidazol monoterapi mot amøbeinfeksjoner, men kan også ha sammenheng med at etiopierne har H pylori-infeksjon med flere stammer samtidig. Opphopning av flere H pylori-stammer med ulike egenskaper hos samme pasient betyr trolig også opphopning av risiko for resistens og virulens. Samtidig muliggjør dette at ikke alle H pylori-stammene fra magesekken er representert i prøven som til slutt undersøkes i laboratoriet: resistente stammer kan utebli.

  Endret medikamentsammensetning påvirker den prediktive verdien av metronidazol resistensbestemmelse. I tillegg må det tas hensyn til epidemiologiske forskjeller ved tolking av prøvesvarene.

  • Avhandlingens tittel

  • Metronidazole resistance determination of Helicobacter pylori. The clinical importance of epidemiological variations and standardisation of laboratory methods with emphasis on rapid growth

  • Utgår fra

  • Medisinsk Institutt

  • Universitetet i Bergen

  • og

  • Mikrobiologisk Avdeling

  • Sentralsykehuset i Vestfold

  • Disputas 15.2. 2002

  • Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media