Hjertetransplantasjon

Torbjørn Holm Om forfatteren
Artikkel

Hjertetransplantasjon er i dag etablert behandling for pasienter med endestadiet av hjertesvikt, dvs. pasienter med ejeksjonsfraksjon< 20 % og forventet levetid på ca. et halvt år. Hypertensjon og nyresvikt er kliniske problemer som rammer opp mot 90 % av disse pasientene mer enn ett år etter transplantasjon. Mekanismen er uklar, men kan skyldes økt karmotstand grunnet bruk av ciklosporin. Nye studier har vist at høy grad av immunaktivering, med høye nivåer av proinflammatoriske cytokiner kan være en medvirkende mekanisme. Behandling med omega-3-fettsyrer har vist gunstige effekter på både blodtrykk og nyrefunksjon i andre pasientpopulasjoner, men mulige immunmodulerende effekter er lite undersøkt. Statiner har vist å gi økt overlevelse hos hjertetransplanterte, men mekanismen for virkningen virker ikke betinget i kolesterolreduksjonen. Hensikten med studien var å undersøke evne til vasodilatasjon i perifere kar, om omega-3-fettsyrer bedrer blodtrykkskontroll og nyrefunksjon, samt undersøke om omega-3-fettsyrer og statiner har immunmodulerende egenskaper hos hjertetransplanterte pasienter.

I en undersøkelse av 70 hjertetransplanterte ble det funnet at pasientene har redusert evne til perifer vasodilatasjon, og i en prospektiv undersøkelse at særlig endotelmediert vasodilatasjon forverrer seg i løpet av det første året etter transplantasjonen. I en dobbeltblindet placebokontrollert studie over et år hos 45 hjertetransplanterte pasienter ble det vist at tilskudd med 4 g omega-3-fettsyrer daglig bedrer blodtrykks- og nyrefunksjonskontroll hos hjertetransplanterte i stabil fase. Samtidig fant vi at omega-3-fettsyrer økte plasmanivået av det proinflammatoriske cytokinet TNF- α og reduserte nivået av det antiinflammatoriske cytokinet IL-10, noe som totalt sett må sees på som endring av cytokinprofil i proinflammatorisk retning. Den proinflammatoriske endringen skjer samtidig med et fall i mengden antioksidantvitaminer og ble særlig sett i gruppen med koronarsykdom. Fallet i antioksidantvitaminnivået kan skyldes oksidative effekter av omega-3-fettsyrer. I en åpen krysstudie (cross-over) på 20 pasienter over 18 uker fant vi at pravastatin reduserer nivået av proinflammatoriske cytokiner og bedrer endotelmediert vasodilatasjon. Effekten var ikke korrelert til reduksjon i nivåene av LDL eller totalkolesterol.

Avhandlingen viser at hjertetransplanterte pasienter har redusert evne til vasodilatasjon i perifere kar, og dette kan være med på å forklare en progredierende hypertensjon og nyresvikt hos disse pasientene. Videre ble det funnet en tosidig virkning av behandling med omega-3-fettsyrer hos hjertetransplanterte pasienter: en gunstig effekt på blodtrykk og nyrefunksjon, men samtidig endring av cytokinprofil i proinflammatorisk retning med mulige ugunstige effekter på utviklingen av koronarsykdom. Pravastatin reduserer nivået av proinflammatoriske cytokiner og bedrer perifer vasodilatasjon, noe som kan være en medvirkende mekanisme for økt overlevelse ved statinbehandling hos hjertetransplanterte pasienter.

  • Avhandlingens tittel

  • Studies on hypertension, peripheral microvascular function and soluble markers of immune activation in heart transplant recipients

  • Utgår fra

  • Hjertemedisinsk avdeling

  • og

  • Institutt for indremedisinsk forskning

  • Rikshospitalet

  • Disputas 22.12. 2001

  • Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler