Diabetes og risiko for hjerte- og karsykdom etter nyretransplantasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Immundempende medisiner som prednisolon og ciklosporin, øker risikoen for diabetes mellitus og hjerte- og karsykdom etter nyretransplantasjon. Hensikten med dette arbeidet var å kartlegge hyppigheten av, og årsaker til, glukoseintoleranse etter nyretransplantasjon. I tillegg ble hypotesen om at det er en sammenheng mellom glukoseintoleranse og kardiovaskulære risikofaktorer testet. En oral glukosebelastningstest ble utført henholdsvis tre måneder og ett år etter nyretransplantasjon. 43 av pasientene gjennomgikk også en euglykemisk hyperinsulinemisk glukose-clamp-undersøkelse.

  Totalt 35 (20 %) av de 173 pasienter som ble undersøkt tre måneder etter nyretransplantasjon, hadde nyoppstått diabetes (posttransplantasjonsdiabetes). Uavhengige risikofaktorer for posttransplantasjonsdiabetes var høy alder, diabetes i familien, høy daglig prednisolondose og cytomegalovirussykdom.

  Flere insulinsensitivitetsindekser som inkluderte glukose og insulinverdier fra glukosebelastningstestene, ble validert mot resultatene fra glukose klamp undersøkelsene. Den best egnede insulinsensitivitetsindeksen (ISITX = 0,208 − 0,0032 × BMI − 0,0000645 × Ins120 − 0,00375 × Gluc120) ble brukt til å evaluere risikofaktorer for insulinresistens i det største pasientmaterialet. Høyere kroppsmasseindeks, daglig prednisolondose, triglyseridkonsentrasjon og cytomegalovirussykdom var uavhengige prediktorer for insulinresistens.

  Glukoseintolerante pasienter hadde høyere risiko for hjerte- og karsykdom, og om lag 2/3 av disse tilfredsstilte WHOs kriterier for metabolsk syndrom. Glukoseintoleranse var uavhengig av alder og kjønn, assosiert med lavere serum HDL-kolesterolkonsentrasjon, høyere triglyseridnivå og høyere apolipoprotein B-konsentrasjon.

  Totalt 95 pasienter ble også undersøkt etter ett år. 12 av de 22 pasientene som fikk diagnostisert posttransplantasjonsdiabetes ved førstegangs undersøkelse, hadde ikke lenger diabetes, mens fire pasienter med nedsatt glukosetoleranse utviklet posttransplantasjonsdiabetes. Dosereduksjon av prednisolon, men ikke av ciklosporin, gav bedret glukosetoleranse i løpet av observasjonsperioden.

  Denne avhandlingen har vist at nyoppstått diabetes etter nyretransplantasjon er hyppig forekommende, og at steroidbehandling og cytomegalovirussykdom er viktige risikofaktorer. Pasienter med glukoseintoleranse har høyere risiko for hjerte- og karsykdom.

  Forhåpentligvis kan nyere og mer potente immundempende medisiner uten diabetogene effekter, bidra til å redusere forekomsten av diabetes ved å redusere antall avstøtninger, og dermed behovet for høydose steroidbehandling.

  • Avhandlingens tittel

  • Glucose intolerance, insulin resistance and cardiovascular risk factors after renal transplantation

  • Utgår fra

  • Nyreseksjonen

  • Medisinsk avdeling

  • Rikshospitalet

  • Disputas 14.6. 2002

  • Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media