Betydelig placeboeffekt ved depresjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I de siste årene er det blitt hevdet at det er vanskeligere å demonstrere spesifikke antidepressive effekter sammenliknet med placebo. En mulig årsak kan være at placeboresponsen har økt. En ny amerikansk undersøkelse inkluderte i alt 75 placebokontrollerte studier publisert i perioden 1981–2000 for å se om placeboeffekten har endret seg (1).

Placeboresponsen var variabel, men betydelig, og økende over tid. En større andel pasienter ble altså bedre av placebo i behandlingsstudier ved depresjon i 2000 enn i 1981. Også responsraten for aktivt medikament har økt, men økningen var statistisk mindre robust enn for placebo. Responsraten for placebo var i gjennomsnitt 29,7 % (SD = 8,3 %).

– Siden responsraten øker omtrent like mye over tid for aktiv behandling som for placebo, indikerer det at det er karakteristika ved populasjonen som er inkludert i studiene som har endret seg, sier professor Eva Skovlund ved Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo.

– Resultatet av studien viser klart at bruk av historiske kontroller i depresjonsstudier ikke er egnet til å evaluere effekt av nye legemidler. Det er heller ikke tilstrekkelig å sammenlikne to aktive medikamenter. Det at man finner tilnærmet lik effekt av et nytt legemiddel og standardbehandling, kan ikke betraktes som dokumentasjon av effekt med mindre det nye legemidlet også er vist å være signifikant bedre enn placebo. Den beste måten å vise dette på, er ved å gjøre studier med tre behandlingsgrupper som får henholdsvis nytt legemiddel, standardbehandling og placebo, sier Skovlund.

Anbefalte artikler