Psykiatri ikke lenger obligatorisk sideutdanning for nevrologer

Frank Becker Om forfatteren
Artikkel

Helsedepartementet har nylig endret spesialistreglene i nevrologi (1). Med endringen ble sideutdanning i psykiatri (seks måneder) avskaffet som en obligatorisk del av spesialistutdanningen i nevrologi, men blir i fremtiden godkjent som frivillig sideutdanning. Det er fortsatt krav om seks måneders obligatorisk tjeneste i nevrokirurgi. Legeforeningens sentralstyre og landsstyre anbefalte en slik endring (2), og også styret for Yngre legers forening sluttet seg – om enn noe forbeholdent – til den (3).

Den medisinske viten øker stadig og i stor fart. I nevrologi som fagområde skjer det en rivende utvikling f.eks. når det gjelder diagnostikk og behandling, og utviklingen ventes å fortsette i samme tempo – om ikke enda fortere. Dette medfører press på spesialistutdanningen og et forståelig ønske om å forlenge hovedutdanningen. Dette igjen fører til at sideutdanningen vurderes kritisk.

I Tyskland – mitt hjemland – var nevrologi og psykiatri én spesialitet inntil for noen få tiår siden. Jeg forstår at tradisjonen i Norge er annerledes, og det finnes mange og veldig gode grunner til at dette ikke lenger er tilfellet i Tyskland heller. Imidlertid er det etter min mening også mange gode grunner for fremtidens nevrologer (som jeg håper å være én av) til å ha gode kunnskaper i psykiatri. F.eks. har en del nevrologiske diagnoser psykiatriske differensialdiagnoser (og vice versa), og i grenseområdet mellom nevrologi og psykiatri er det etter min beskjedne erfaring behov for et forbedret helsetilbud. Dessuten bidrar endringen til en kropp-sjel-dualisme som jeg anser som uheldig.

Man kan spørre seg hvorfor det var den obligatoriske tjenesten i psykiatri – ikke i nevrokirurgi – som ble avskaffet når man først valgte å forkorte den obligatoriske sideutdanningen. Kanskje hadde det vært en mulighet med obligatorisk tjeneste i enten psykiatri eller nevrokirurgi?

Jeg håper at mange fremtidige nevrologer velger psykiatri som frivillig sideutdanning og at mange avdelingsoverleger vil være villige til å innvilge permisjon for dette formålet.

Anbefalte artikler