Epilepsi og plutselig død

Sidsel Rogde Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 11/2002 har Rasmus Lossius & Karl O. Nakken en interessant artikkel om epilepsi og plutselig død (1). Denne problemstillingen er ikke sjelden i rettsmedisinsk sammenheng.

Lossius & Nakken angir at ved plutselig og uventet dødsfall bør pårørende varsles så snart som mulig. Hvis legen betrakter dødsfallet som ”unaturlig”, skal han melde dødsfallet til politiet/lensmannen.

I helsepersonelloven § 36 pålegges legen ganske riktig å melde unaturlige dødsfall til politiet. Det er imidlertid ikke legens oppgave å ta stilling til om et dødsfall er unaturlig – dette har lovgiveren gjort i forskrifts form. Ifølge forskriftens § 2 er et dødsfall av ukjent årsak et unaturlig dødsfall når døden har inntrådt plutselig og uventet, og dermed alltid et meldepliktig dødsfall.

Når et dødsfall er meldt til politiet, skal de vurdere hvorvidt de vil rekvirere en sakkyndig likundersøkelse. Dette er regulert i straffeprosessloven § 228 og med forskrifter i påtaleinstruksen kapittel 13. Det fremgår her at dødsfall som kan skyldes straffbar handling, skal være gjenstand for sakkyndig likundersøkelse, mens andre unaturlige dødsfall, deriblant plutselige, uventede dødsfall, bør være gjenstand for sakkyndig likundersøkelse. Det er altså ofte en rettsmedisinsk obduksjon som gjennomføres i disse tilfellene, og da er det ikke legen som rekvirerer obduksjon. Det legen imidlertid bør gjøre, er å gi politiet slike helseopplysninger om den avdøde som kan kaste lys over dødsfallet. Dersom sakkyndig likundersøkelse rekvireres, vil disse opplysningene videreformidles til den som skal utføre likundersøkelsen.

Obduksjonsloven (Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.) angir at det ikke er anledning til å utføre sykehusobduksjon dersom det er grunn til å anta at det vil bli rekvirert en sakkyndig likundersøkelse. Man må altså avvente politiets reaksjon før man eventuelt kan gå til det skritt å rekvirere sykehusobduksjon. Dersom sykehusobduksjon skal utføres, er det, som forfatterne skriver, viktig å angi den relevante problemstillingen på rekvisisjonsskjemaet.

Anbefalte artikler