Utdrag av referat fra sentralstyremøte 21. og 23.5. 2002

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Lederutdanningsstipend for tillitsvalgte

I sentralstyrets møte 25.4. 2002 ble sek re ta ria tet pålagt å finne frem til vedtaket som lå til grunn for den praksis at søkere til lederutdanningsstipend ikke tildeles slikt mer enn én gang. Fra sek re ta ria tet forelå henvisning til sentralstyrets møte 24.5. 2000. Sentralstyret vedtok at førstegangssøkere vurderes før lederutdanningsstipend kan tildeles søker som har mottatt stipend tidligere.

Sentralstyrets deltakelse under landsstyremøtet

Sentralstyret vedtok at roller og oppgaver under landsstyremøtet i Tromsø fordeles mel lom president og sentralstyrets øvrige medlemmer i samsvar med oppnådd enighet.

Forslag til ny hovedtariffavtale

Sentralstyret vedtok å godkjenne anbefalt forslag til ny hoved tariff avtale med Kommunenes Sentralforbund (KS). Akademikernes hovedkrav om at lønnsfastsettelsen for akademikergruppene skal skje lokalt i kommunene, fikk fullt gjennomslag i hovedtariffoppgjøret mel lom Akademikerne Kommune og KS. Antall stillingskoder sen tralt er redusert slik at det for Legeforeningen gjenstår stillinger som lege, bedrifts lege og kommunelege. Det kan lokalt avtales andre betegnelser. De øvrige hovedsammenslutninger har forkastet tilbudet. Tvisten er brakt inn for tvungen mekling. Det er foreløpig usikkert når de lokale forhandlinger for Legeforeningens medlemmer kan starte opp.

Lønnsoppgjøret for statsansatte

Sentralstyret tok resultatet av hovedtariffoppgjøret for statsansatte per 1.5. 2002 til etterretning. Legeforeningens krav til sent rale justeringer gjennom Akademikerne-Stat ble godkjent i samsvar med fremlagt forslag.

Staten og hovedsam menslutningene ble natt til 1.5. 2002 enige i lønnsoppgjøret for statsansatte. Avtaleslutningen er bindende for Legeforeningen. Fra 1.5. 2002 er det gitt et påslag på hovedlønnstabellen på kr 7 500 opp til og med lønnstrinn 30, et prosentvis tillegg på 3,1 %, fra og med lønns trinn 31 til og med lønnstrinn 70, og et fallende kronetillegg fra lønns trinn 71 på 14 800 til 79 på 13 200. Tabellen er også forlenget fra lønnstrinn 79 til 86.

Det forelå forslag til justeringskrav fra Legeforeningen overfor Akademikerne-Stat, hvor leger i vitenskapelige stillinger samt fylkeslegene var de høyest prioriterte grupper.

Finansiering av Norsk overlegeforenings lederopplæring

Landsstyret vedtok høsten 2001 å oversende følgende forslag fra Norsk overlegeforening (Of) v/Anne Larsen til sentralstyret: «Ofs spe sielle oppgave med lederopplæring som i dag dekkes ved fondsmidler, sikres gjennom sentralstyrets disposisjonskonti om fondsmidlene skulle bli utilstrekkelige eller falle bort.»

Sentralstyret vedtok følgende: Sentralstyret vurderer Ofs spe sielle oppgaver med lederopplæring positivt og setter pris på det en ga sje ment og ini tia tiv som utøves av Ofs styre og medlemmer. Ved et eventuelt bortfall eller ve sent lig re duk sjon av kapitalen i fondene må imidlertid sentralstyret og landsstyret stå fritt i å vurdere til tak – enten det gjelder innenfor anvendelsen av fondsmidler eller disponering av midler i hovedforeningen. Sentralstyret kan derfor ikke gi garantier for særskilte til tak utover det som fastsettes i budsjettene for hvert enkelt år.

Kvalitetssikringsfond III – Årsberetning og regnskap

Sentralstyret tok årsberetning og regnskap for 2001 for Kvali tets sik rings fond III til etterretning. Årsberetning og regnskap leg ges frem for landsstyret til orientering.

Internettkontakt mellom pasient og fastlege

Fra prosjekt PatientLink i regi av Nasjonalt senter for telemedisin (NST) hadde Legefor eningen fått forespørsel om å delta i prosjektets referansegruppe. Det toårige prosjektet er et pilotforsøk der pasienter skal kunne kontakte sin faste lege direkte over Internett. Anne Gre the Olsen og Audun Fredriksen oppnevnes som Legeforeningens representanter i referansegruppen.

Representanter til arbeidsgruppe for utvikling av na sjo nale kvalitetsindikatorer

Anne Grimstvedt Kvalvik og Hans Asbjørn Holm oppnevnes som Legeforeningens representanter til en arbeidsgruppe som skal vurdere og anbefale indikatorer som er egnet som nasjonale indikatorer.

Anbefalte artikler