Gravide turnusleger støttes av Likestillingsombudet

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Slik konkluderer Likestillingsombudet som har gjennomgått den forvaltningspraksis som Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har lagt seg på i saker som gjelder turnusleger og resttjeneste etter svangerskapspermisjon (1). Autorisasjonskontorets praksis innebærer at turnusleger som har vært i permisjon, må skaffe seg turnusplass for resttjeneste selv.

Urimelig

Likestillingsombud Kristin Mile legger likestillingsloven § 3, annet ledd, annet punktum til grunn for avgjørelsen, det vil si at en handling virker slik at det ene kjønn på urimelig måte stilles dårligere enn det andre, såkalt indirekte diskriminering.

Hun peker på at det er problematisk at turnusleger i fødselspermisjon ikke kan planlegge hvor de skal avlegge resttjenesten sin, og mener at praksisen kan føre til at disse turnuslegene ikke får eller blir forsinket med å få autorisasjon som lege.

Mile synes også det er svært uheldig at personer som får barn mens de er i ferd med å avslutte en lang utdanning, nærmest blir overlatt til seg selv for å fullføre utdanningen.

– Dette minner om ansvarsfraskrivelse fra utdanningsmyndighetens side. Etter mitt syn signaliserer dagens praksis ganske klart at kvinnelige medisinstudenter bør vente med å få barn til etter at turnustjenesten er gjennomført. Dette er stikk i strid med et av hovedhensynene i likestillingsloven, nemlig at det å føde barn ikke skal være diskvalifiserende i utdanning og arbeidsliv, skriver Mile.

Særplass

Likestillingsombudet anmoder autorisasjonskontoret om å organisere ordningen med turnustjeneste slik at den harmonerer med bestemmelsene i likestillingsloven, og foreslår blant annet at disse turnuslegene får søke om særplass på linje med andre turnusleger som søker om særplass før de går ut i turnustjeneste.

Autorisasjonskontoret kan klage avgjørelsen inn for Klagenemnda for likestilling.

Anbefalte artikler