Endring, men ikke deling av Forskningsrådet

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

– Endringene betyr at vi kan snakke om etablering av et helt nytt forskningsråd, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i en kommentar til at et utvalg nedsatt av regjeringen, har drøftet overordnet struktur i forskningsrådssystemet.

Clemet peker særlig på at grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas langt bedre enn i dag. Det gjelder både i forhold til utforming av strategi og bruk av virkemidler.

Hun understreker at det er viktig å få til gode koblinger på tvers av fag og sektorer så vel som mellom grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon, for å utnytte potensialet som ligger i å ha ett forskningsråd.

Regjeringen legger vekt på at Forskingsrådet skal bli en mer åpen arena som i større grad enn i dag trekker andre med i dialogen rundt forskningspolitiske prioriteringer og utvikling av strategier.

Regjeringen ønsker ikke at Forskingsrådet skal ha monopol på forskningspolitisk rådgivning, selv om det fortsatt vil være en viktig rådgivende kilde. Det legges opp til en åpen arbeidsform der aktører fra forskningsmiljøer, næringsliv og samfunnsliv får anledning til å komme med innspill og råd.

Forslaget tar også til orde for en gjennomgang av departementenes styring av forskningsmidlene.

Anbefalte artikler