Alle leger kan vaksinere, men ikke mot gulfeber

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det opplyser Hanne Nøkleby, fungerende divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Gulfeber

Alle kommunelegekontor og bydelslegekontor, samt kommunale helsestasjoner, er autorisert av Statens helsetilsyn for gulfebervaksinasjon. Det innebærer at leger ved disse kontorene/stasjonene kan rekvirere slik vaksine, så fremt det kommer frem av bestillingen at den kommer fra en av disse instansene.

– For at pasienten skal få utstedt et gyldig gulfebersertifikat, må legen henvise pasienten til en forhåndsgodkjent vaksinatør. Det er altså ikke tilstrekkelig at legen dokumenterer at gulfebervaksine er satt. Dersom private legekontor eller andre institusjoner ønsker autorisasjon, må de få denne ved å ta kontakt med kommunelegen eller bydelsoverlegen, sier Hanne Nøkleby.

Folkehelseinstituttet fører liste over godkjente gulfebervaksinatører over hele landet. Sist oppdaterte liste (per 5.3. 2002) gir navn, adresse og telefonnumre til de nær 80 private legekontorene som har slik autorisasjon. Listen finnes på nettsiden www.fhi.no/filer/pdf/vaks.pdf, men er ikke komplett. I tillegg har også en del av Forsvarets avdelinger, sykehusavdelinger og bedriftshelsetjeneste som kun betjener internt ansatte, autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

Bestilling av vaksiner

Med unntak av gulfebervaksinen kan legen rekvirere alle typer vaksiner fra apotek eller fra Folkehelseinstituttet. Ettersom vaksiner, immunglobuliner og sera har forholdsvis kort holdbarhet sammenliknet med andre legemidler, anbefaler Folkehelseinstituttet at legen ikke rekvirerer vaksiner for mer enn tre måneders forbruk.

Orientering om fremgangsmåte for å bestille preparater som ikke har markedsføringstillatelse, men kan skaffes etter innvilget søknad om spesielt godkjenningsfritak (vaksine mot japansk encefalitt, skogflåttencefalitt, mfl.), finnes på: www.fhi.no/tjen_ester/vaksinedistr/bestilingsrutiner.html#P23_4043.

Fra denne nettadressen kan man laste ned bestillingsskjema og få informasjon om vaksinedistribusjon ved øyeblikkelig hjelp samt regler for rekvirering på folketrygdens regning. Bestillingen kan ikke sendes per e-post, men fakses til nummer 22 04 23 01 eller sendes med vanlig postgang (Nasjonalt folkehelseinstititt, Divisjon for smittevern, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo).

På Folkehelseinstituttets hjemmeside ( www.folkehelseinstituttet.no) er det en egen portal med informasjon om vaksiner.

Anbefalte artikler